3144. μάρτυς (martus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3144. μάρτυς (martus) — 35 Occurrences

Matthew 18:16 N-GMP
GRK: στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
NAS: OR THREE WITNESSES EVERY FACT
KJV: or three witnesses every word
INT: [the] testimony of two witnesses or of three

Matthew 26:65 N-GMP
GRK: χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν
NAS: do we have of witnesses? Behold,
KJV: need have we of witnesses? behold, now
INT: need have we of witnesses Behold now

Mark 14:63 N-GMP
GRK: χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: need do we have of witnesses?
KJV: we any further witnesses?
INT: need have we of witnesses

Luke 11:48 N-NMP
GRK: ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ
NAS: So you are witnesses and approve
INT: So witnesses you are and

Luke 24:48 N-NMP
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες τούτων
NAS: You are witnesses of these things.
KJV: ye are witnesses of these things.
INT: You [are] witnesses of these things

Acts 1:8 N-NMP
GRK: ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε
NAS: has come upon you; and you shall be My witnesses both
KJV: and ye shall be witnesses unto me both
INT: you will be for me witnesses in both

Acts 1:22 N-AMS
GRK: ἀφ' ἡμῶν μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως
NAS: [must] become a witness with us of His resurrection.
KJV: be ordained to be a witness with
INT: from us a witness of the resurrection

Acts 2:32 N-NMP
GRK: ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες
NAS: to which we are all witnesses.
KJV: all are witnesses.
INT: we are witnesses

Acts 3:15 N-NMP
GRK: οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν
NAS: [a fact] to which we are witnesses.
KJV: we are witnesses.
INT: whereof we witnesses are

Acts 5:32 N-NMP
GRK: ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες τῶν ῥημάτων
NAS: And we are witnesses of these things;
KJV: are his witnesses of these things;
INT: we are witnesses of the things

Acts 6:13 N-AMP
GRK: ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας
NAS: false witnesses who said,
KJV: false witnesses, which said,
INT: they set and witnesses false saying

Acts 7:58 N-NMP
GRK: καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ
NAS: they [began] stoning [him]; and the witnesses laid aside
KJV: [him]: and the witnesses laid down
INT: And the witnesses laid aside the

Acts 10:39 N-NMP
GRK: καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν
NAS: We are witnesses of all the things
KJV: we are witnesses of all things which
INT: And we [are] witnesses of all things which

Acts 10:41 N-DMP
GRK: λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις
NAS: the people, but to witnesses who were chosen beforehand
KJV: but unto witnesses chosen before
INT: people but to witnesses who had been chosen before

Acts 13:31 N-NMP
GRK: νῦν εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς
NAS: are now His witnesses to the people.
KJV: are his witnesses unto the people.
INT: now are witnesses of him to

Acts 22:15 N-NMS
GRK: ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς
NAS: For you will be a witness for Him to all
KJV: thou shalt be his witness unto all
INT: for you will be a witness for him to

Acts 22:20 N-GMS
GRK: Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου καὶ
NAS: the blood of Your witness Stephen
KJV: of thy martyr Stephen
INT: of Stephen the witness of you also

Acts 26:16 N-AMS
GRK: ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε
NAS: you a minister and a witness not only
KJV: and a witness both
INT: a servant and a witness of that both

Romans 1:9 N-NMS
GRK: μάρτυς γάρ μού
NAS: of His Son, is my witness [as to] how
KJV: is my witness, whom I serve
INT: witness indeed my

2 Corinthians 1:23 N-AMS
GRK: Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν
NAS: God as witness to my soul,
KJV: call God for a record upon my
INT: I moreover as witness God

2 Corinthians 13:1 N-GMP
GRK: στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν
NAS: OR THREE WITNESSES.
KJV: or three witnesses shall every
INT: mouth of two witnesses or of three

Philippians 1:8 N-NMS
GRK: μάρτυς γάρ μου
NAS: For God is my witness, how I long
KJV: is my record, how greatly I long after
INT: witness indeed my

1 Thessalonians 2:5 N-NMS
GRK: πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
NAS: for greed-- God is witness--
KJV: of covetousness; God [is] witness:
INT: of covetousness God [is] witness

1 Thessalonians 2:10 N-NMP
GRK: ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ
NAS: You are witnesses, and [so is] God,
KJV: Ye [are] witnesses, and God
INT: You [are] witnesses and

1 Timothy 5:19 N-GMP
GRK: ἢ τριῶν μαρτύρων
NAS: or three witnesses.
KJV: or three witnesses.
INT: or three witnesses

1 Timothy 6:12 N-GMP
GRK: ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
NAS: in the presence of many witnesses.
KJV: before many witnesses.
INT: before many witnesses

2 Timothy 2:2 N-GMP
GRK: διὰ πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου
NAS: of many witnesses, entrust
KJV: many witnesses, the same
INT: with many witnesses these commit

Hebrews 10:28 N-DMP
GRK: ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει
NAS: or three witnesses.
KJV: or three witnesses:
INT: or three witnesses dies

Hebrews 12:1 N-GMP
GRK: ἡμῖν νέφος μαρτύρων ὄγκον ἀποθέμενοι
NAS: a cloud of witnesses surrounding
KJV: a cloud of witnesses, let
INT: us a cloud of witnesses weight having laid aside

1 Peter 5:1 N-NMS
GRK: συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ
NAS: you, as [your] fellow elder and witness of the sufferings
KJV: and a witness of the sufferings
INT: a fellow elder and witness of the

Revelation 1:5 N-NMS
GRK: Χριστοῦ ὁ μάρτυς ὁ πιστός
NAS: the faithful witness, the firstborn
KJV: [who is] the faithful witness, [and] the first begotten
INT: Christ the witness faithful

Revelation 2:13 N-NMS
GRK: Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ
NAS: of Antipas, My witness, My faithful one,
KJV: faithful martyr, who
INT: Antipas the witness of me the

Revelation 3:14 N-NMS
GRK: Ἀμήν ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς
NAS: and TRUE Witness, the Beginning
KJV: true witness, the beginning
INT: Amen the witness faithful

Revelation 11:3 N-DMP
GRK: τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου καὶ
NAS: [authority] to my two witnesses, and they will prophesy
KJV: two witnesses, and
INT: to the two witnesses of me and

Revelation 17:6 N-GMP
GRK: αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ Καὶ
NAS: and with the blood of the witnesses of Jesus.
KJV: the blood of the martyrs of Jesus:
INT: blood of the witnesses of Jesus And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page