μαρτυρία
Englishman's Concordance
μαρτυρία (martyria) — 15 Occurrences

Mark 14:59 N-NFS
GRK: ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν
NAS: in this respect was their testimony consistent.
KJV: did their witness agree together.
INT: was the testimony of them

John 1:19 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου
NAS: This is the testimony of John, when
KJV: this is the record of John, when
INT: is the testimony of John

John 5:31 N-NFS
GRK: ἐμαυτοῦ ἡ μαρτυρία μου οὐκ
NAS: Myself, My testimony is not true.
KJV: myself, my witness is not
INT: myself the testimony of me not

John 5:32 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ
NAS: of Me, and I know that the testimony which
KJV: that the witness which
INT: is the witness which he witnesses

John 8:13 N-NFS
GRK: μαρτυρεῖς ἡ μαρτυρία σου οὐκ
NAS: Yourself; Your testimony is not true.
KJV: thyself; thy record is not
INT: bear witness the testimony of you not

John 8:14 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ μαρτυρία μου ὅτι
KJV: myself, [yet] my record is true:
INT: is the testimony of me because

John 8:17 N-NFS
GRK: ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν
NAS: it has been written that the testimony of two
KJV: law, that the testimony of two men
INT: men the witness true is

John 19:35 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος
KJV: and his record is true:
INT: is the testimony and he

John 21:24 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν
NAS: and we know that his testimony is true.
KJV: that his testimony is true.
INT: of him the testimony is

Titus 1:13 N-NFS
GRK: μαρτυρία αὕτη ἐστὶν
NAS: This testimony is true. For this
KJV: This witness is true.
INT: the testimony this is

1 John 5:9 N-NFS
GRK: λαμβάνομεν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ
NAS: of men, the testimony of God
KJV: of men, the witness of God
INT: we receive the testimony of God

1 John 5:9 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ
NAS: is greater; for the testimony of God
KJV: this is the witness of God which
INT: is the testimony of God

1 John 5:11 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μαρτυρία ὅτι ζωὴν
NAS: And the testimony is this, that God
KJV: this is the record, that God
INT: is the testimony that life

3 John 1:12 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής
KJV: that our record is true.
INT: that the record of us true

Revelation 19:10 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν
NAS: God. For the testimony of Jesus
KJV: God: for the testimony of Jesus is
INT: the indeed testimony of Jesus is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page