3316. μεσίτης (mesités)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3316. μεσίτης (mesités) — 6 Occurrences

Galatians 3:19 N-GMS
GRK: ἐν χειρὶ μεσίτου
NAS: by the agency of a mediator, until
KJV: in the hand of a mediator.
INT: in [the] hand of a mediator

Galatians 3:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ
NAS: Now a mediator is not for one
KJV: Now a mediator is not
INT: moreover a mediator of one not

1 Timothy 2:5 N-NMS
GRK: εἷς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ
NAS: [and] one mediator also
KJV: and one mediator between God and
INT: one moreover mediator between God and

Hebrews 8:6 N-NMS
GRK: ἐστιν διαθήκης μεσίτης ἥτις ἐπὶ
NAS: as He is also the mediator of a better
KJV: he is the mediator of a better
INT: he is covenant mediator which upon

Hebrews 9:15 N-NMS
GRK: διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν ὅπως
NAS: reason He is the mediator of a new
KJV: he is the mediator of the new
INT: of a covenant new mediator he is so that

Hebrews 12:24 N-DMS
GRK: διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ καὶ
NAS: and to Jesus, the mediator of a new
KJV: to Jesus the mediator of the new
INT: of a covenant new mediator to Jesus and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page