μέρους
Englishman's Concordance
μέρους (merous) — 12 Occurrences

Acts 23:9 N-GNS
GRK: γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων
NAS: of the Pharisaic party stood
KJV: [that were] of the Pharisees' part arose,
INT: scribes of the part of the Pharisees

Romans 11:25 N-GNS
GRK: πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ
NAS: in your own estimation-- that a partial hardening
KJV: in part is happened
INT: hardness in part to Israel

Romans 15:15 N-GNS
GRK: ὑμῖν ἀπὸ μέρους ὡς ἐπαναμιμνήσκων
NAS: very boldly to you on some points so
KJV: unto you in some sort, as putting
INT: to you in part as reminding

Romans 15:24 N-GNS
GRK: πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ
NAS: enjoyed your company for a while--
KJV: first I be somewhat filled with
INT: first in part I should be filled

1 Corinthians 12:27 N-GNS
GRK: μέλη ἐκ μέρους
NAS: body, and individually members
KJV: members in particular.
INT: members in particular

1 Corinthians 13:9 N-GNS
GRK: ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν
NAS: For we know in part and we prophesy
KJV: we know in part, and we prophesy
INT: in part indeed we know

1 Corinthians 13:9 N-GNS
GRK: καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν
NAS: in part and we prophesy in part;
KJV: we prophesy in part.
INT: and in part we prophesy

1 Corinthians 13:10 N-GNS
GRK: τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται
NAS: comes, the partial will be done away.
KJV: that which is in part shall be done away.
INT: that in part will be done away

1 Corinthians 13:12 N-GNS
GRK: γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ
NAS: I know in part, but then
KJV: I know in part; but then
INT: I know in part then moreover

2 Corinthians 1:14 N-GNS
GRK: ἡμᾶς ἀπὸ μέρους ὅτι καύχημα
NAS: as you also partially did understand
KJV: us in part, that we are
INT: us in part that boasting

2 Corinthians 2:5 N-GNS
GRK: ἀλλὰ ἀπὸ μέρους ἵνα μὴ
NAS: sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree-- in order
KJV: but in part: that I may
INT: but from part that not

Ephesians 4:16 N-GNS
GRK: ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν
NAS: individual part, causes
INT: individual of each part the increase

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page