μέρος
Englishman's Concordance
μέρος (meros) — 16 Occurrences

Matthew 24:51 N-ANS
GRK: καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ
NAS: and assign him a place with the hypocrites;
KJV: [him] his portion with
INT: and the place of him with

Luke 11:36 N-ANS
GRK: μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν
NAS: dark part in it, it will be wholly
KJV: having no part dark, the whole
INT: not having part any dark

Luke 12:46 N-ANS
GRK: καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ
NAS: and assign him a place with the unbelievers.
KJV: him his portion with
INT: and the place of him with

Luke 15:12 N-ANS
GRK: τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας
NAS: give me the share of the estate
KJV: me the portion of goods
INT: that falling [to me] portion of the property

Luke 24:42 N-ANS
GRK: ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος
NAS: They gave Him a piece of a broiled
KJV: him a piece of a broiled
INT: of a fish broiled part

John 13:8 N-ANS
GRK: οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ
NAS: you, you have no part with Me.
KJV: thou hast no part with me.
INT: never you have part with me

John 19:23 N-NNS
GRK: ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ τὸν
NAS: four parts, a part to every soldier
KJV: soldier a part; and also
INT: to each soldier a part and the

Acts 5:2 N-ANS
GRK: καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ
NAS: and bringing a portion of it, he laid
KJV: a certain part, and laid
INT: and having brought portion a certain at

Acts 19:27 N-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν
NAS: that this trade of ours
KJV: this our craft is in danger to be set
INT: to us [lest] the business into disrepute

Acts 23:6 N-NNS
GRK: τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων
NAS: that one group were Sadducees
KJV: that the one part were Sadducees,
INT: the one part consists of Sadducees

1 Corinthians 11:18 N-ANS
GRK: ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω
NAS: among you; and in part I believe
KJV: you; and I partly believe it.
INT: to be and part it I believe

1 Corinthians 14:27 N-ANS
GRK: καὶ ἀνὰ μέρος καὶ εἷς
NAS: three, and [each] in turn, and one
KJV: and [that] by course; and let
INT: and in turn and one

Hebrews 9:5 N-ANS
GRK: λέγειν κατὰ μέρος
NAS: now speak in detail.
INT: to speak in detail

Revelation 20:6 N-ANS
GRK: ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ
NAS: is the one who has a part in the first
KJV: [is] he that hath part in
INT: he who has part in the

Revelation 21:8 N-NNS
GRK: ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν
NAS: liars, their part [will be] in the lake
KJV: shall have their part in
INT: liars the part of them [is] in

Revelation 22:19 N-ANS
GRK: θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: will take away his part from the tree
KJV: his part out of
INT: God the part of him from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page