3324. μεστός (mestos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3324. μεστός (mestos) — 9 Occurrences

Matthew 23:28 Adj-NMP
GRK: δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ
NAS: but inwardly you are full of hypocrisy
KJV: within ye are full of hypocrisy and
INT: however you are full of hypocrisy and

John 19:29 Adj-NNS
GRK: ἔκειτο ὄξους μεστόν σπόγγον οὖν
NAS: A jar full of sour wine
KJV: a vessel full of vinegar:
INT: was set of vinegar full a sponge therefore

John 19:29 Adj-NNS
GRK: σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους
NAS: a sponge full of the sour wine
INT: a sponge therefore having filled with vinegar

John 21:11 Adj-ANS
GRK: τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων
NAS: the net to land, full of large fish,
KJV: to land full of great fishes,
INT: the land full of fish large

Romans 1:29 Adj-AMP
GRK: πλεονεξίᾳ κακίᾳ μεστοὺς φθόνου φόνου
NAS: greed, evil; full of envy, murder,
KJV: maliciousness; full of envy,
INT: covetousness malice full of envy murder

Romans 15:14 Adj-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης
NAS: that you yourselves are full of goodness,
KJV: also are full of goodness, filled
INT: also yourselves full are of goodness

James 3:8 Adj-NFS
GRK: ἀκατάστατον κακόν μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου
NAS: evil [and] full of deadly
KJV: evil, full of deadly
INT: [it is] an unrestrainable evil full of poison deadly

James 3:17 Adj-NFS
GRK: ἐπιεικής εὐπειθής μεστὴ ἐλέους καὶ
NAS: reasonable, full of mercy
KJV: [and] easy to be intreated, full of mercy
INT: gentle yielding full of mercy and

2 Peter 2:14 Adj-AMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ
NAS: eyes full of adultery
KJV: Having eyes full of adultery, and
INT: eyes having full of an adulteress and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page