3327. μεταβαίνω (metabainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3327. μεταβαίνω (metabainó) — 12 Occurrences

Matthew 8:34 V-ASA-3S
GRK: παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν
NAS: Him, they implored Him to leave their region.
KJV: [him] that he would depart out of
INT: they begged [him] that he would depart from the

Matthew 11:1 V-AIA-3S
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ
NAS: disciples, He departed from there
KJV: disciples, he departed thence
INT: disciples his he departed from there

Matthew 12:9 V-APA-NMS
GRK: Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν
NAS: Departing from there, He went
KJV: And when he was departed thence,
INT: And having departed from there he went

Matthew 15:29 V-APA-NMS
GRK: Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ
NAS: Departing from there, Jesus
KJV: Jesus departed from thence,
INT: And having departed from there

Matthew 17:20 V-AMA-2S
GRK: ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ
NAS: mountain, 'Move from here
KJV: mountain, Remove hence
INT: mountain to this Remove from here to there

Matthew 17:20 V-FIM-3S
GRK: ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται καὶ οὐδὲν
NAS: to there,' and it will move; and nothing
KJV: and it shall remove; and
INT: to there and it will move and nothing

Luke 10:7 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῦ μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας
NAS: of his wages. Do not keep moving from house
KJV: of his hire. Go not from
INT: of him not Move from house

John 5:24 V-RIA-3S
GRK: ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ
NAS: into judgment, but has passed out of death
KJV: condemnation; but is passed from death
INT: comes but has passed out of

John 7:3 V-AMA-2S
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ
NAS: said to Him, Leave here
KJV: unto him, Depart hence, and
INT: brothers of him Depart from here and

John 13:1 V-ASA-3S
GRK: ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ
NAS: had come that He would depart out of this
KJV: that he should depart out of
INT: hour that he should depart out of the

Acts 18:7 V-APA-NMS
GRK: καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν
NAS: Then he left there and went
KJV: And he departed thence, and entered
INT: And having departed from there he came

1 John 3:14 V-RIA-1P
GRK: οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ
NAS: We know that we have passed out of death
KJV: that we have passed from death
INT: know that we have passed from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page