34. ἀγέλη (agelé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 34. ἀγέλη (agelé) — 7 Occurrences

Matthew 8:30 N-NFS
GRK: ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν
NAS: Now there was a herd of many swine
KJV: from them an herd of many swine
INT: from them a herd of pigs many

Matthew 8:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων
NAS: us out, send us into the herd of swine.
KJV: to go away into the herd of swine.
INT: into the herd of the pigs

Matthew 8:32 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
NAS: and the whole herd rushed
KJV: they went into the herd of swine: and,
INT: all the herd down the

Mark 5:11 N-NFS
GRK: τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη
NAS: there was a large herd of swine
KJV: a great herd of swine
INT: the mountain a herd of pigs great

Mark 5:13 N-NFS
GRK: ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
NAS: the swine; and the herd rushed
KJV: and the herd ran
INT: rushed the herd down the

Luke 8:32 N-NFS
GRK: δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν
NAS: Now there was a herd of many swine
KJV: there was there an herd of many swine
INT: moreover there a herd of pigs many

Luke 8:33 N-NFS
GRK: ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ
NAS: the swine; and the herd rushed
KJV: and the herd ran
INT: rushed the herd down the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page