ἀγγέλου
Englishman's Concordance
ἀγγέλου (angelou) — 14 Occurrences

Luke 2:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ
NAS: the name given by the angel before
KJV: was so named of the angel before he
INT: by the angel before

Acts 6:15 N-GMS
GRK: ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου
NAS: like the face of an angel.
KJV: as it had been the face of an angel.
INT: as [the] face of an angel

Acts 7:35 N-GMS
GRK: σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος
NAS: with the help of the angel who appeared
KJV: the hand of the angel which
INT: by [the] hand of [the] angel having appeared

Acts 7:38 N-GMS
GRK: μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ λαλοῦντος
NAS: together with the angel who was speaking
KJV: with the angel which
INT: with the angel who spoke

Acts 10:22 N-GMS
GRK: ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί
NAS: by a holy angel to send
KJV: by an holy angel to send for thee
INT: was divinely instructed by angel a holy to send for

Acts 12:9 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ
NAS: that what was being done by the angel was real,
KJV: was done by the angel; but thought
INT: by means of the angel he thought moreover

Revelation 1:1 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ
NAS: and communicated [it] by His angel to His bond-servant
KJV: [it] by his angel unto his servant
INT: by the angel of him to the

Revelation 8:4 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ
NAS: up before God out of the angel's hand.
KJV: God out of the angel's hand.
INT: [the] hand of the angel before

Revelation 10:7 N-GMS
GRK: τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ
NAS: of the seventh angel, when
KJV: of the seventh angel, when
INT: of the seventh angel when he is about

Revelation 10:8 N-GMS
GRK: χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος
NAS: in the hand of the angel who stands
KJV: the hand of the angel which
INT: hand of the angel who is standing

Revelation 10:10 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον
NAS: the little book out of the angel's hand
KJV: out of the angel's hand,
INT: hand of the angel and ate up

Revelation 16:5 N-GMS
GRK: ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων
NAS: And I heard the angel of the waters
KJV: I heard the angel of the waters
INT: I heard the angel of the waters

Revelation 21:17 N-GMS
GRK: ὅ ἐστιν ἀγγέλου
NAS: which are [also] angelic [measurements].
KJV: of a man, that is, of the angel.
INT: that is of the angel

Revelation 22:8 N-GMS
GRK: ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός
NAS: at the feet of the angel who showed
KJV: the feet of the angel which
INT: feet of the angel who [was] showing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page