3633. οἴομαι, (oiomai and oimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3633. οἴομαι, (oiomai and oimai) — 3 Occurrences

John 21:25 V-PIM/P-1S
GRK: οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον
NAS: in detail, I suppose that even
KJV: one, I suppose that even
INT: not even itself I suppose the world

Philippians 1:17 V-PPM/P-NMP
GRK: οὐχ ἁγνῶς οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν
NAS: from pure motives, thinking to cause
INT: not purely supposing tribulation to add

James 1:7 V-PMM/P-3S
GRK: μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος
NAS: For that man ought not to expect that he will receive
KJV: that man think that he shall receive
INT: not indeed let suppose the man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page