3634. οἷος (hoios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3634. οἷος (hoios) — 15 Occurrences

Matthew 24:21 RelPro-NFS
GRK: θλίψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν
NAS: tribulation, such as has not occurred
KJV: great tribulation, such as was not
INT: tribulation great such as not has been

Mark 9:3 RelPro-NNP
GRK: λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς ἐπὶ
KJV: as snow; so as no fuller
INT: white exceedingly such as a launderer on

Mark 13:19 RelPro-NFS
GRK: ἐκεῖναι θλίψις οἵα οὐ γέγονεν
NAS: will be a [time of] tribulation such as has not occurred
KJV: affliction, such as was not
INT: those tribulation such as never has been

Luke 9:55 RelPro-GNS
GRK: Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε
KJV: Ye know not what manner of spirit ye
INT: not You know of what spirit are

Romans 9:6 RelPro-NNS
GRK: Οὐχ οἷον δὲ ὅτι
KJV: Not as though the word
INT: [it is] Not as however that

1 Corinthians 15:48 RelPro-NMS
GRK: οἷος ὁ χοϊκός
KJV: As [is] the earthy, such
INT: Such as the [one] made of dust

1 Corinthians 15:48 RelPro-NMS
GRK: χοϊκοί καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος
KJV: and as [is] the heavenly,
INT: made of dust and such as the heavenly [one]

2 Corinthians 10:11 RelPro-NMP
GRK: τοιοῦτος ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ
NAS: this, that what we are in word
KJV: this, that, such as we are in word
INT: such a one that such as we are

2 Corinthians 12:20 RelPro-ANP
GRK: ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω
NAS: I may find you to be not what I wish
KJV: find you such as I would, and [that] I
INT: having come not such as I wish I should find

2 Corinthians 12:20 RelPro-AMS
GRK: εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε
NAS: and may be found by you to be not what you wish;
KJV: unto you such as ye would
INT: be found by you such as not you do wish

Philippians 1:30 RelPro-AMS
GRK: ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν
NAS: conflict which you saw
KJV: the same conflict which ye saw in
INT: conflict having such as you saw in

1 Thessalonians 1:5 RelPro-NMP
GRK: καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν
NAS: as you know what kind of men we proved
KJV: ye know what manner of men we were
INT: even as you know what we were among

2 Timothy 3:11 RelPro-NNP
GRK: τοῖς παθήμασιν οἷά μοι ἐγένετο
NAS: [and] sufferings, such as happened
KJV: afflictions, which came
INT: the sufferings such as to me happened

2 Timothy 3:11 RelPro-ANP
GRK: ἐν Λύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα
NAS: [and] at Lystra; what persecutions
KJV: Lystra; what persecutions
INT: in Lystra what manner of persecutions I endured

Revelation 16:18 RelPro-NMS
GRK: ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο
NAS: earthquake, such as there had not been
KJV: a great earthquake, such as was not
INT: there was a great such as not became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page