ὀκτὼ
Englishman's Concordance
ὀκτὼ (oktō) — 10 Occurrences

Luke 2:21 Adj
GRK: ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν
NAS: And when eight days had passed,
KJV: And when eight days were accomplished
INT: were fulfilled days eight for the circumcising

Luke 9:28 Adj
GRK: ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν
NAS: Some eight days after
KJV: about an eight days
INT: about days eight and having taken

Luke 13:4 Adj
GRK: οἱ δέκα ὀκτὼ ἐφ' οὓς
INT: ten [and] eight on whom

Luke 13:11 Adj
GRK: ἔτη δέκα ὀκτώ καὶ ἦν
INT: years ten [and] eight and She was

Luke 13:16 Adj
GRK: δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη οὐκ
INT: ten and eight years not

John 5:5 Adj
GRK: τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων
KJV: an infirmity thirty and eight years.
INT: thirty eight also eight years being

John 20:26 Adj
GRK: μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν
NAS: After eight days His disciples
KJV: And after eight days again
INT: after days eight again were

Acts 9:33 Adj
GRK: ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ
NAS: who had been bedridden eight years,
KJV: his bed eight years,
INT: for years eight lying on

Acts 25:6 Adj
GRK: οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα
NAS: not more than eight or
INT: not more than eight or ten

1 Peter 3:20 Adj
GRK: τοῦτ' ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί διεσώθησαν
NAS: a few, that is, eight persons,
KJV: few, that is, eight souls were saved
INT: that is eight souls were saved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page