ὀλιγόπιστοι
Englishman's Concordance
ὀλιγόπιστοι (oligopistoi) — 4 Occurrences

Matthew 6:30 Adj-VMP
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: more [clothe] you? You of little faith!
KJV: [clothe] you, O ye of little faith?
INT: more you O [you] of little faith

Matthew 8:26 Adj-VMP
GRK: δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς
NAS: are you afraid, you men of little faith? Then
KJV: fearful, O ye of little faith? Then
INT: fearful are you O [you] of little faith Then having arisen

Matthew 16:8 Adj-VMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους
NAS: of this, said, You men of little faith, why
KJV: unto them, O ye of little faith, why
INT: among yourselves O [you] of little faith because bread

Luke 12:28 Adj-VMP
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: more [will He clothe] you? You men of little faith!
KJV: [will he clothe] you, O ye of little faith?
INT: rather you O [you] of little faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page