3640. ὀλιγόπιστος (oligopistos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3640. ὀλιγόπιστος (oligopistos) — 6 Occurrences

Matthew 6:30 Adj-VMP
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: more [clothe] you? You of little faith!
KJV: [clothe] you, O ye of little faith?
INT: more you O [you] of little faith

Matthew 8:26 Adj-VMP
GRK: δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε ἐγερθεὶς
NAS: are you afraid, you men of little faith? Then
KJV: fearful, O ye of little faith? Then
INT: fearful are you O [you] of little faith Then having arisen

Matthew 14:31 Adj-VMS
GRK: λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε εἰς τί
NAS: of him, and said to him, You of little faith, why
KJV: unto him, O thou of little faith, wherefore
INT: says to him [you] of little faith of why

Matthew 16:8 Adj-VMP
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ὀλιγόπιστοι ὅτι ἄρτους
NAS: of this, said, You men of little faith, why
KJV: unto them, O ye of little faith, why
INT: among yourselves O [you] of little faith because bread

Matthew 17:20 N-AFS
GRK: Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν
NAS: to them, Because of the littleness of your faith; for truly
INT: Because of the little faith of you truly

Luke 12:28 Adj-VMP
GRK: μᾶλλον ὑμᾶς ὀλιγόπιστοι
NAS: more [will He clothe] you? You men of little faith!
KJV: [will he clothe] you, O ye of little faith?
INT: rather you O [you] of little faith

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page