ὄλεθρον
Englishman's Concordance
ὄλεθρον (olethron) — 3 Occurrences

1 Corinthians 5:5 N-AMS
GRK: Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός
NAS: to Satan for the destruction of his flesh,
KJV: for the destruction of the flesh,
INT: to Satan for destruction of the flesh

2 Thessalonians 1:9 N-AMS
GRK: δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ
NAS: of eternal destruction, away
KJV: with everlasting destruction from
INT: [the] penalty will suffer destruction eternal from

1 Timothy 6:9 N-AMS
GRK: ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν
NAS: plunge men into ruin and destruction.
KJV: men in destruction and perdition.
INT: men into ruin and destruction

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page