ὀλίγοι
Englishman's Concordance
ὀλίγοι (oligoi) — 8 Occurrences

Matthew 7:14 Adj-NMP
GRK: ζωήν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ
NAS: and there are few who find
KJV: life, and few there be that find
INT: life and few are they who

Matthew 9:37 Adj-NMP
GRK: δὲ ἐργάται ὀλίγοι
NAS: is plentiful, but the workers are few.
KJV: but the labourers [are] few;
INT: however workmen [are] few

Matthew 20:16 Adj-NMP
GRK: εἰσιν κλητοί ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
KJV: called, but few chosen.
INT: are called few however chosen

Matthew 22:14 Adj-NMP
GRK: εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί
NAS: are called, but few [are] chosen.
KJV: called, but few [are] chosen.
INT: are called few however chosen

Luke 10:2 Adj-NMP
GRK: δὲ ἐργάται ὀλίγοι δεήθητε οὖν
NAS: but the laborers are few; therefore
KJV: the labourers [are] few: pray ye
INT: moreover [the] workmen [are] few pray earnestly to therefore

Luke 13:23 Adj-NMP
GRK: Κύριε εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι
NAS: to Him, Lord, are there [just] a few who are being saved?
INT: Lord if [are] few those being saved

Acts 17:12 Adj-NMP
GRK: ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
KJV: of men, not a few.
INT: men not a few

1 Peter 3:20 Adj-NMP
GRK: εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ' ἔστιν
NAS: in which a few, that is, eight
KJV: wherein few, that is,
INT: into which few that is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page