3679. ὀνειδίζω (oneidizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3679. ὀνειδίζω (oneidizó) — 9 Occurrences

Matthew 5:11 V-ASA-3P
GRK: ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ
NAS: are you when [people] insult you and persecute
KJV: when [men] shall revile you,
INT: are you when they shall insult you and

Matthew 11:20 V-PNA
GRK: Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις
NAS: He began to denounce the cities
KJV: began he to upbraid the cities
INT: Then he began to insult the cities

Matthew 27:44 V-IIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
NAS: with Him were also insulting Him with the same
KJV: the same in his teeth.
INT: with him insulted him

Mark 15:32 V-IIA-3P
GRK: σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
NAS: with Him were also insulting Him.
KJV: with him reviled him.
INT: with him insulted him

Mark 16:14 V-AIA-3S
GRK: ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν
NAS: as they were reclining [at the table]; and He reproached them for their unbelief
KJV: and upbraided them with their
INT: he appeared and rebuked the unbelief

Luke 6:22 V-ASA-3P
GRK: ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν
NAS: you, and ostracize you, and insult you, and scorn
KJV: [from their company], and shall reproach [you], and
INT: you and shall insult [you] and cast out

Romans 15:3 V-PPA-GMP
GRK: ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν
NAS: OF THOSE WHO REPROACHED YOU FELL
KJV: The reproaches of them that reproached thee
INT: reproaches of those reproaching you fell

James 1:5 V-PPA-GMS
GRK: καὶ μὴ ὀνειδίζοντος καὶ δοθήσεται
NAS: and without reproach, and it will be given
KJV: and upbraideth not;
INT: and without reproaches and it will be given

1 Peter 4:14 V-PIM/P-2P
GRK: εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι
NAS: If you are reviled for the name
KJV: If ye be reproached for the name
INT: If you are insulted in [the] name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page