4129. πληθύνω (pléthunó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4129. πληθύνω (pléthunó) — 12 Occurrences

Matthew 24:12 V-ANP
GRK: διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν
NAS: lawlessness is increased, most people's
KJV: iniquity shall abound, the love
INT: because shall have been multiplied lawlessness

Acts 6:1 V-PPA-GMP
GRK: ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν
NAS: while the disciples were increasing [in number], a complaint
KJV: of the disciples was multiplied, there arose
INT: days this multiplying the disciples

Acts 6:7 V-IIM/P-3S
GRK: ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς
NAS: of the disciples continued to increase greatly
KJV: of the disciples multiplied in
INT: increased and was multiplied the number

Acts 7:17 V-AIP-3S
GRK: λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ
NAS: increased and multiplied in Egypt,
KJV: grew and multiplied in Egypt,
INT: people and multiplied in Egypt

Acts 9:31 V-IIM/P-3S
GRK: ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
NAS: Spirit, it continued to increase.
KJV: of the Holy Ghost, were multiplied.
INT: Holy Spirit were increased

Acts 12:24 V-IIM/P-3S
GRK: ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
NAS: continued to grow and to be multiplied.
KJV: grew and multiplied.
INT: grew and multiplied

2 Corinthians 9:10 V-FIA-3S
GRK: χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρον
NAS: will supply and multiply your seed
KJV: and multiply your
INT: may he supply and may he multiply the seed

Hebrews 6:14 V-PPA-NMS
GRK: σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε
NAS: BLESS YOU AND I WILL SURELY MULTIPLY
KJV: and multiplying I will multiply
INT: you and multiplying I will multiply you

Hebrews 6:14 V-FIA-1S
GRK: καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε
NAS: YOU AND I WILL SURELY MULTIPLY YOU.
KJV: and multiplying I will multiply thee.
INT: and multiplying I will multiply you

1 Peter 1:2 V-AOP-3S
GRK: καὶ εἰρήνη πληθυνθείη
NAS: be yours in the fullest measure.
KJV: and peace, be multiplied.
INT: and peace be multiplied

2 Peter 1:2 V-AOP-3S
GRK: καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει
NAS: and peace be multiplied to you in the knowledge
KJV: peace be multiplied unto you
INT: and peace be multiplied in [the] knowledge

Jude 1:2 V-AOP-3S
GRK: καὶ ἀγάπη πληθυνθείη
NAS: and love be multiplied to you.
KJV: and love, be multiplied.
INT: and love be multiplied

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page