ἐπλήσθη
Englishman's Concordance
ἐπλήσθη (eplēsthē) — 5 Occurrences

Matthew 22:10 V-AIP-3S
GRK: ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος
KJV: the wedding was furnished with guests.
INT: good and became full the wedding feast

Luke 1:41 V-AIP-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου
KJV: Elisabeth was filled with the Holy
INT: of her and was filled with [the] Spirit Holy

Luke 1:57 V-AIP-3S
GRK: δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος
KJV: time came that she
INT: moreover Elizabeth was fulfilled the time

Luke 1:67 V-AIP-3S
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου
KJV: Zacharias was filled with the Holy
INT: father of him was filled with [the] Spirit Holy

Acts 19:29 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις
KJV: city was filled with confusion:
INT: And was filled the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page