4167. ποίμνη (poimné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4167. ποίμνη (poimné) — 5 Occurrences

Matthew 26:31 N-GFS
GRK: πρόβατα τῆς ποίμνης
NAS: AND THE SHEEP OF THE FLOCK SHALL BE SCATTERED.'
KJV: the sheep of the flock shall be scattered abroad.
INT: sheep of the flock

Luke 2:8 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν
NAS: watch over their flock by night.
KJV: over their flock by night.
INT: over the flock of them

John 10:16 N-NFS
GRK: γενήσονται μία ποίμνη εἷς ποιμήν
NAS: one flock [with] one
KJV: one fold, [and] one
INT: there will be one flock one shepherd

1 Corinthians 9:7 N-AFS
GRK: τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ
NAS: tends a flock and does not use
KJV: who feedeth a flock, and eateth
INT: who shepherds a flock and of

1 Corinthians 9:7 N-GFS
GRK: γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει
NAS: the milk of the flock?
KJV: of the milk of the flock?
INT: milk of the flock not does drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page