4217. ποταπός (potapos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4217. ποταπός (potapos) — 7 Occurrences

Matthew 8:27 Adj-NMS
GRK: ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός ἐστιν οὗτος
NAS: and said, What kind of a man
KJV: saying, What manner of man is
INT: marveled saying What kind [of man] is this

Mark 13:1 Adj-NMP
GRK: Διδάσκαλε ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ
NAS: behold what wonderful
KJV: Master, see what manner of stones and
INT: Teacher see what [wonderful] stones and

Mark 13:1 Adj-NFP
GRK: λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί
NAS: what wonderful stones
KJV: and what buildings
INT: stones and what [wonderful] buildings

Luke 1:29 Adj-NMS
GRK: καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ
NAS: and kept pondering what kind of salutation
KJV: cast in her mind what manner of salutation
INT: and was pondering of what kind might be the

Luke 7:39 Adj-NFS
GRK: τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ
NAS: who and what sort of person this
KJV: and what manner of woman
INT: who and what the woman [is]

2 Peter 3:11 Adj-AMP
GRK: πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν
NAS: in this way, what sort of people ought
KJV: shall be dissolved, what manner [of persons] ought
INT: all being to be dissolved what kind of [persons] ought to be

1 John 3:1 Adj-AFS
GRK: Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν
NAS: See how great a love the Father
KJV: Behold, what manner of love the Father
INT: See what love has given

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page