ποταμὸν
Englishman's Concordance
ποταμὸν (potamon) — 5 Occurrences

Acts 16:13 N-AMS
GRK: πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν
KJV: the city by a river side, where prayer
INT: city gate by a river where was customary

Revelation 12:15 N-AMS
GRK: ὕδωρ ὡς ποταμόν ἵνα αὐτὴν
NAS: like a river out of his mouth
KJV: water as a flood after the woman,
INT: water as a river that her [as one]

Revelation 12:16 N-AMS
GRK: κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν
NAS: and drank up the river which
KJV: swallowed up the flood which
INT: swallowed up the river which cast

Revelation 16:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν
NAS: on the great river, the Euphrates;
KJV: upon the great river Euphrates; and
INT: upon the river great

Revelation 22:1 N-AMS
GRK: ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς
NAS: he showed me a river of the water
KJV: me a pure river of water of life,
INT: he showed me a river of water of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page