4215. ποταμός (potamos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4215. ποταμός (potamos) — 17 Occurrences

Matthew 3:6 N-DMS
GRK: τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ
NAS: by him in the Jordan River, as they confessed
INT: the Jordan River by him

Matthew 7:25 N-NMP
GRK: ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν
NAS: fell, and the floods came,
KJV: descended, and the floods came, and
INT: came the streams and blew

Matthew 7:27 N-NMP
GRK: ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν
NAS: fell, and the floods came,
KJV: descended, and the floods came, and
INT: came the streams and blew

Mark 1:5 N-DMS
GRK: τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς
NAS: by him in the Jordan River, confessing
KJV: him in the river of Jordan, confessing
INT: the Jordan river confessing the

Luke 6:48 N-NMS
GRK: προσέρηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ
NAS: occurred, the torrent burst against
KJV: arose, the stream beat vehemently
INT: burst upon the stream the house

Luke 6:49 N-NMS
GRK: προσέρηξεν ὁ ποταμός καὶ εὐθὺς
NAS: any foundation; and the torrent burst against
KJV: which the stream did beat vehemently,
INT: burst the stream and immediately

John 7:38 N-NMP
GRK: ἡ γραφή ποταμοὶ ἐκ τῆς
NAS: will flow rivers of living
KJV: shall flow rivers of living
INT: the Scripture rivers out of the

Acts 16:13 N-AMS
GRK: πύλης παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζομεν
KJV: the city by a river side, where prayer
INT: city gate by a river where was customary

2 Corinthians 11:26 N-GMP
GRK: πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν
NAS: in dangers from rivers, dangers
KJV: [in] perils of waters, [in] perils
INT: often in perils of rivers in perils of robbers

Revelation 8:10 N-GMP
GRK: τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ
NAS: on a third of the rivers and on the springs
KJV: the third part of the rivers, and
INT: third of the rivers and upon

Revelation 9:14 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ
NAS: at the great river Euphrates.
KJV: in the great river Euphrates.
INT: at the river great

Revelation 12:15 N-AMS
GRK: ὕδωρ ὡς ποταμόν ἵνα αὐτὴν
NAS: like a river out of his mouth
KJV: water as a flood after the woman,
INT: water as a river that her [as one]

Revelation 12:16 N-AMS
GRK: κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν
NAS: and drank up the river which
KJV: swallowed up the flood which
INT: swallowed up the river which cast

Revelation 16:4 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς
NAS: out his bowl into the rivers and the springs
KJV: vial upon the rivers and fountains
INT: into the rivers and the

Revelation 16:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν
NAS: on the great river, the Euphrates;
KJV: upon the great river Euphrates; and
INT: upon the river great

Revelation 22:1 N-AMS
GRK: ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς
NAS: he showed me a river of the water
KJV: me a pure river of water of life,
INT: he showed me a river of water of life

Revelation 22:2 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ
NAS: On either side of the river was the tree
KJV: side of the river, [was there] the tree
INT: and of the river on this side and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page