4322. προσαναπληρόω (prosanapléroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4322. προσαναπληρόω (prosanapléroó) — 2 Occurrences

2 Corinthians 9:12 V-PPA-NFS
GRK: μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα
NAS: is not only fully supplying the needs
INT: only is completely filling up the needs

2 Corinthians 11:9 V-AIA-3P
GRK: ὑστέρημά μου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: from Macedonia they fully supplied my need,
KJV: from Macedonia supplied: and in
INT: [the] need of me completely filled up the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page