436. ἀνθίστημι (anthistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 436. ἀνθίστημι (anthistémi) — 14 Occurrences

Matthew 5:39 V-ANA
GRK: ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ
NAS: But I say to you, do not resist an evil
KJV: say unto you, That ye resist not evil:
INT: to you not to resist the evil [person]

Luke 21:15 V-ANA
GRK: οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν
NAS: will be able to resist or
KJV: to gainsay nor resist.
INT: none will be able to resist nor to reply to

Acts 6:10 V-ANA
GRK: οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ
NAS: But they were unable to cope with the wisdom
KJV: not able to resist the wisdom and
INT: not they were able to resist the wisdom

Acts 13:8 V-IIM-3S
GRK: ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς
NAS: is translated) was opposing them, seeking
KJV: by interpretation) withstood them,
INT: opposed however them

Romans 9:19 V-RIA-3S
GRK: αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν
NAS: find fault? For who resists His will?
KJV: For who hath resisted his will?
INT: of him who has resisted

Romans 13:2 V-RIA-3S
GRK: θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν οἱ δὲ
NAS: whoever resists authority
KJV: the power, resisteth the ordinance
INT: of God ordinance resists those who moreover

Romans 13:2 V-RPA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα
NAS: authority has opposed the ordinance
KJV: and they that resist shall receive
INT: those who moreover resist to themselves judgment

Galatians 2:11 V-AIA-1S
GRK: πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος
NAS: to Antioch, I opposed him to his face,
KJV: to Antioch, I withstood him to
INT: face him I opposed because to be condemned

Ephesians 6:13 V-ANA
GRK: ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ
NAS: that you will be able to resist in the evil
KJV: ye may be able to withstand in
INT: that you might be able to oppose in the

2 Timothy 3:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως
NAS: and Jambres opposed Moses,
KJV: and Jambres withstood Moses, so
INT: and Jambres opposed Moses thus

2 Timothy 3:8 V-PIM-3P
GRK: καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ
NAS: these [men] also oppose the truth, men
KJV: these also resist the truth: men
INT: also these oppose the truth

2 Timothy 4:15 V-AIA-3S
GRK: λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις
NAS: for he vigorously opposed our teaching.
KJV: he hath greatly withstood our words.
INT: exceedingly indeed he has opposed our

James 4:7 V-AMA-2P
GRK: τῷ θεῷ ἀντίστητε δὲ τῷ
NAS: to God. Resist the devil
KJV: to God. Resist the devil,
INT: to God Resist but the

1 Peter 5:9 V-AMA-2P
GRK: ἀντίστητε στερεοὶ τῇ
NAS: But resist him, firm in [your] faith,
KJV: Whom resist stedfast in the faith,
INT: Whom resist firm

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page