ἀνδρὸς
Englishman's Concordance
ἀνδρὸς (andros) — 16 Occurrences

Luke 2:36 N-GMS
GRK: ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ
NAS: and had lived with [her] husband seven
KJV: with an husband seven
INT: having lived with a husband years seven

Luke 16:18 N-GMS
GRK: ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει
NAS: one who is divorced from a husband commits adultery.
KJV: from [her] husband committeth adultery.
INT: her put away from a husband marries commits adultery

John 1:13 N-GMS
GRK: ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ
NAS: nor of the will of man, but of God.
KJV: of the will of man, but of
INT: of will of man but of

Acts 9:13 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ὅσα
NAS: about this man, how much harm
KJV: of this man, how much evil
INT: concerning the man this how many

Acts 11:12 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ ἀνδρός
NAS: with me and we entered the man's house.
KJV: we entered into the man's house:
INT: house of the man

Romans 7:2 N-GMS
GRK: νόμου τοῦ ἀνδρός
NAS: from the law concerning the husband.
KJV: from the law of [her] husband.
INT: law of the husband

Romans 7:3 N-GMS
GRK: ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει
NAS: if while her husband is living
KJV: if, while [her] husband liveth,
INT: living the husband an adulteress she will be called

1 Corinthians 7:10 N-GMS
GRK: γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι
NAS: should not leave her husband
KJV: depart from [her] husband:
INT: wife from husband not to be separated

1 Corinthians 11:3 N-GMS
GRK: ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ
NAS: of every man, and the man
KJV: the head of every man is Christ;
INT: that of every man the head

1 Corinthians 11:7 N-GMS
GRK: δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν
NAS: but the woman is the glory of man.
KJV: is the glory of the man.
INT: however glory of man is

1 Corinthians 11:8 N-GMS
GRK: γυνὴ ἐξ ἀνδρός
NAS: from woman, but woman from man;
KJV: the woman of the man.
INT: woman of man

1 Corinthians 11:11 N-GMS
GRK: γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ
NAS: independent of man, nor
KJV: neither is the man without
INT: woman apart from man nor man

1 Corinthians 11:12 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀνδρός οὕτως καὶ
NAS: For as the woman originates from the man, so
KJV: [is] of the man, even so
INT: of the man [is] so also

1 Timothy 2:12 N-GMS
GRK: οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός ἀλλ' εἶναι
NAS: exercise authority over a man, but to remain
KJV: to usurp authority over the man, but
INT: nor to use authority over man but to be

1 Timothy 5:9 N-GMS
GRK: γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή
NAS: of one man,
KJV: the wife of one man,
INT: being of one man wife

James 1:20 N-GMS
GRK: ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ
NAS: for the anger of man does not achieve
KJV: For the wrath of man worketh not
INT: anger indeed of man righteousness of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page