ἀνδρὶ
Englishman's Concordance
ἀνδρὶ (andri) — 19 Occurrences

Matthew 7:24 N-DMS
GRK: αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις
NAS: to a wise man who
KJV: him unto a wise man, which built
INT: them will be like a man wise who

Matthew 7:26 N-DMS
GRK: αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις
NAS: a foolish man who
KJV: unto a foolish man, which
INT: them he will be likened to a man foolish who

Mark 10:2 N-DMS
GRK: εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι
NAS: it was lawful for a man to divorce
KJV: lawful for a man to put away
INT: if it is lawful for a husband a wife to divorce

Luke 1:27 N-DMS
GRK: παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα
NAS: engaged to a man whose
KJV: a virgin espoused to a man whose name
INT: a virgin betrothed to a man whose name [was]

Luke 6:8 N-DMS
GRK: δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν
NAS: and He said to the man with the withered
INT: moreover to the man who withered

Luke 19:7 N-DMS
GRK: Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι
NAS: to be the guest of a man who is a sinner.
KJV: with a man that is a sinner.
INT: With a sinful man he has entered to lodge

Acts 10:28 N-DMS
GRK: ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι
NAS: unlawful it is for a man who is a Jew
KJV: an unlawful thing for a man that is a Jew
INT: unlawful it is for a man a Jew to unite himself

Acts 13:7 N-DMS
GRK: Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ οὗτος
NAS: Paulus, a man of intelligence.
KJV: Paulus, a prudent man; who called
INT: Sergius Paulus man an intelligent He

Acts 17:31 N-DMS
GRK: δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν
NAS: through a Man whom
KJV: by [that] man whom
INT: righteousness by a man whom he appointed

Acts 25:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀνδρὶ ἄτοπον κατηγορείτωσαν
NAS: about the man, let them prosecute
KJV: [me], and accuse this man, if there be
INT: in the man wrong let them accuse

Romans 7:2 N-DMS
GRK: τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ
NAS: by law to her husband while he is living;
KJV: by the law to [her] husband so long as he liveth;
INT: to the living husband is bound by law

Romans 7:3 N-DMS
GRK: ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν
NAS: to another man, she shall be called
KJV: to another man, she shall be called
INT: if she be to man another if

Romans 7:3 N-DMS
GRK: μοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ
NAS: though she is joined to another man.
KJV: though she be married to another man.
INT: an adulteress having become to man another

1 Corinthians 7:3 N-DMS
GRK: γυνὴ τῷ ἀνδρί
NAS: also the wife to her husband.
KJV: also the wife unto the husband.
INT: wife to the husband

1 Corinthians 7:11 N-DMS
GRK: ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω καὶ
NAS: be reconciled to her husband), and that the husband
KJV: be reconciled to [her] husband: and
INT: or to the husband be reconciled and

1 Corinthians 7:34 N-DMS
GRK: ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί
NAS: how she may please her husband.
KJV: how she may please [her] husband.
INT: she shall please the husband

2 Corinthians 11:2 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν
NAS: you to one husband, so that to Christ
KJV: to one husband, that I may present
INT: you to one husband a virgin pure

James 1:23 N-DMS
GRK: οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ
NAS: he is like a man who looks
KJV: he is like unto a man beholding his
INT: this one is like to a man considering the

Revelation 21:2 N-DMS
GRK: κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
NAS: as a bride adorned for her husband.
KJV: adorned for her husband.
INT: adorned for the husband of her

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page