ἄνδρα
Englishman's Concordance
ἄνδρα (andra) — 31 Occurrences

Matthew 1:16 N-AMS
GRK: Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας ἐξ
NAS: of Joseph the husband of Mary,
KJV: begat Joseph the husband of Mary, of
INT: Joseph the husband of Mary of

Mark 6:20 N-AMS
GRK: εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ
NAS: and holy man, and he kept him safe.
KJV: that he was a just man and an holy,
INT: knowing him [to be] a man righteous and

Mark 10:12 N-AMS
GRK: ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς γαμήσῃ
NAS: divorces her husband and marries
KJV: her husband, and
INT: should divorce the husband herself [and] be married

Luke 1:34 N-AMS
GRK: τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω
NAS: can this be, since I am a virgin?
KJV: I know not a man?
INT: this since a man not I know

John 4:16 N-AMS
GRK: σου τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθὲ
NAS: call your husband and come
KJV: call thy husband, and come
INT: of you the husband and come

John 4:17 N-AMS
GRK: Οὐκ ἔχω ἄνδρα λέγει αὐτῇ
NAS: I have no husband. Jesus said
KJV: I have no husband. Jesus said
INT: not I have a husband Says to her

John 4:17 N-AMS
GRK: εἶπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω
NAS: I have no husband';
KJV: I have no husband:
INT: did you say A husband not I have

Acts 2:22 N-AMS
GRK: τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ
NAS: the Nazarene, a man attested
KJV: Jesus of Nazareth, a man approved of
INT: of Nazareth a man set forth by

Acts 3:14 N-AMS
GRK: καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι
INT: and requested a man a murderer to be granted

Acts 5:9 N-AMS
GRK: θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ
NAS: who have buried your husband are at the door,
KJV: thy husband [are] at
INT: having buried the husband of you [are] at

Acts 5:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς
NAS: her beside her husband.
KJV: [her] by her husband.
INT: by the husband of her

Acts 6:5 N-AMS
GRK: ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρης πίστεως
NAS: Stephen, a man full
KJV: Stephen, a man full
INT: they chose Stephen a man full of faith

Acts 9:12 N-AMS
GRK: καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι
NAS: in a vision a man named
KJV: in a vision a man named Ananias
INT: and he saw a man in a vision

Acts 13:6 N-AMS
GRK: Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον
INT: Paphos they found a fellow a certain magician

Acts 13:21 N-AMS
GRK: υἱὸν Κίς ἄνδρα ἐκ φυλῆς
NAS: of Kish, a man of the tribe
KJV: the son of Cis, a man of the tribe
INT: son of kish a man of [the] tribe

Acts 13:22 N-AMS
GRK: τοῦ Ἰεσσαί ἄνδρα κατὰ τὴν
NAS: the son of Jesse, A MAN AFTER
KJV: the [son] of Jesse, a man after
INT: of Jesse a man according to the

Acts 21:11 N-AMS
GRK: ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν
NAS: will bind the man who
KJV: Jerusalem bind the man that owneth
INT: Holy The man of whom is

Acts 23:27 N-AMS
GRK: Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα
NAS: When this man was arrested
KJV: This man was taken of
INT: the man This having been seized

Acts 23:30 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξαυτῆς
NAS: against the man, I sent
KJV: for the man, I sent
INT: against the man to be [carried out] at once

Acts 24:5 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν
NAS: this man a real pest
KJV: this man [a] pestilent
INT: for the man this a pest

Acts 25:17 N-AMS
GRK: ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα
NAS: and ordered the man to be brought
KJV: and commanded the man to be brought forth.
INT: to be brought the man

1 Corinthians 7:2 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
NAS: is to have her own husband.
KJV: have her own husband.
INT: the own husband let have

1 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: καταλλαγήτω καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ
NAS: to her husband), and that the husband should not divorce
KJV: not the husband put away
INT: be reconciled and husband wife not

1 Corinthians 7:13 N-AMS
GRK: τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ
NAS: an unbelieving husband, and he consents
KJV: hath an husband that believeth not,
INT: any has a husband unbelieving and

1 Corinthians 7:13 N-AMS
GRK: ἀφιέτω τὸν ἄνδρα
NAS: with her, she must not send her husband away.
INT: let her leave the husband

1 Corinthians 7:16 N-AMS
GRK: εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις ἢ
NAS: you will save your husband? Or
KJV: thou shalt save [thy] husband? or
INT: if the husband you will save or

1 Corinthians 11:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ἄνδρα
NAS: sake, but woman for the man's sake.
KJV: the woman for the man.
INT: on account of the man

Galatians 4:27 N-AMS
GRK: ἐχούσης τὸν ἄνδρα
NAS: THAN OF THE ONE WHO HAS A HUSBAND.
KJV: than she which hath an husband.
INT: has the husband

Ephesians 4:13 N-AMS
GRK: θεοῦ εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς
NAS: to a mature man, to the measure
KJV: unto a perfect man, unto the measure
INT: of God at a man full-grown at

Ephesians 5:33 N-AMS
GRK: φοβῆται τὸν ἄνδρα
NAS: must [see to it] that she respects her husband.
KJV: she reverence [her] husband.
INT: she might respect the husband

1 Timothy 3:2 N-AMS
GRK: μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα νηφάλιον σώφρονα
NAS: be above reproach, the husband of one
KJV: be blameless, the husband of one wife,
INT: of one wife husband sober self-controlled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page