ἄνδρας
Englishman's Concordance
ἄνδρας (andras) — 21 Occurrences

Luke 9:32 N-AMP
GRK: τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας
NAS: and the two men standing
KJV: and the two men that stood with him.
INT: the two men who stood with

John 4:18 N-AMP
GRK: πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ
NAS: five husbands, and the one whom
KJV: five husbands; and
INT: five indeed husbands you have had and

Acts 6:3 N-AMP
GRK: δέ ἀδελφοί ἄνδρας ἐξ ὑμῶν
NAS: you seven men of good reputation,
KJV: you seven men of honest report, full
INT: therefore brothers men from among yourselves

Acts 6:11 N-AMP
GRK: τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι
NAS: they secretly induced men to say,
KJV: Then they suborned men, which said,
INT: Then they suborned men saying

Acts 8:3 N-AMP
GRK: σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας
NAS: and dragging off men and women,
KJV: house, and haling men and women
INT: dragged moreover men and women

Acts 9:2 N-AMP
GRK: ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ
NAS: both men and women,
KJV: whether they were men or women,
INT: way being men both and

Acts 9:38 N-AMP
GRK: ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν
NAS: two men to him, imploring
KJV: two men, desiring
INT: sent two men to him

Acts 10:5 N-AMP
GRK: νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην
NAS: dispatch [some] men to Joppa
KJV: now send men to Joppa,
INT: now send men to Joppa

Acts 10:21 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλμενοῦς
NAS: went down to the men and said,
KJV: went down to the men which were sent
INT: to the men who were sent

Acts 11:3 N-AMP
GRK: εἰσῆλθες πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας
NAS: to uncircumcised men and ate
KJV: to men uncircumcised,
INT: he went to men uncircumcision having

Acts 15:22 N-AMP
GRK: ἐκκλησίᾳ ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν
NAS: to choose men from among
KJV: chosen men of
INT: church having chosen men from among them

Acts 15:22 N-AMP
GRK: καὶ Σίλαν ἄνδρας ἡγουμένους ἐν
NAS: leading men among
KJV: Silas, chief men among the brethren:
INT: and Silas men leading among

Acts 15:25 N-AMP
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς
NAS: to select men to send
KJV: to send chosen men unto you
INT: with one accord having chosen men to send to

Acts 17:5 N-AMP
GRK: τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς
NAS: wicked men from the market place,
KJV: lewd fellows of the baser sort,
INT: of the market-loungers men certain evil

Acts 19:37 N-AMP
GRK: γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε
NAS: these men [here] who are neither
KJV: these men, which are neither
INT: indeed the men these neither

Acts 21:26 N-AMP
GRK: παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ
NAS: Paul took the men, and the next day,
KJV: Paul took the men, and the next day
INT: having taken the men on the next

Acts 21:38 N-AMP
GRK: τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίων
NAS: the four thousand men of the Assassins
KJV: four thousand men that were murderers?
INT: the four thousand men of the assassins

Acts 22:4 N-AMP
GRK: εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ
NAS: both men and women
KJV: prisons both men and women.
INT: to prisons men both and

Romans 11:4 N-AMP
GRK: ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ
NAS: SEVEN THOUSAND MEN WHO
KJV: to myself seven thousand men, who have
INT: to myself seven thousand men who not

1 Corinthians 14:35 N-AMP
GRK: τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν
NAS: their own husbands at home;
KJV: let them ask their husbands at home:
INT: the own husbands let them ask a shame

1 Timothy 2:8 N-AMP
GRK: προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ
NAS: I want the men in every
KJV: I will therefore that men pray every
INT: to pray men in every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page