1 Corinthians 11:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
435 [e]Ἀνὴρ
anēr
A manN-NMS
3303 [e]μὲν
men
trulyConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
3784 [e]ὀφείλει
opheilei
oughtV-PIA-3S
2619 [e]κατακαλύπτεσθαι
katakalyptesthai
to coverV-PNM/P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2776 [e]κεφαλήν,
kephalēn
head,N-AFS
1504 [e]εἰκὼν
eikōn
imageN-NFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1391 [e]δόξα
doxa
gloryN-NFS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
5225 [e]ὑπάρχων·
hyparchōn
being;V-PPA-NMS
3588 [e]
theArt-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
1391 [e]δόξα
doxa
[the] gloryN-NFS
435 [e]ἀνδρός
andros
of manN-GMS
1510 [e]ἐστιν.
estin
is.V-PIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Nestle 1904
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν

1 Corinthians 11:7 Hebrew Bible
והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש׃

1 Corinthians 11:7 Aramaic NT: Peshitta
ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܚܝܒ ܕܢܟܤܐ ܪܫܗ ܡܛܠ ܕܕܡܘܬܐ ܗܘ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܓܒܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For a man ought not to have his head covered, since he is the image and glory of God; but the woman is the glory of man.

King James Bible
For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.

Holman Christian Standard Bible
A man, in fact, should not cover his head, because he is God's image and glory, but woman is man's glory.
Treasury of Scripture Knowledge

he is.

Genesis 1:26,27 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and …

Genesis 5:1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God …

Genesis 9:6 Whoever sheds man's blood, by man shall his blood be shed: for in …

Psalm 8:6 You made him to have dominion over the works of your hands; you have …

James 3:9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, …

but.

1 Corinthians 11:3 But I would have you know, that the head of every man is Christ; …

Genesis 3:16 To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your …

Links
1 Corinthians 11:71 Corinthians 11:7 NIV1 Corinthians 11:7 NLT1 Corinthians 11:7 ESV1 Corinthians 11:7 NASB1 Corinthians 11:7 KJV1 Corinthians 11:7 Bible Apps1 Corinthians 11:7 Biblia Paralela1 Corinthians 11:7 Chinese Bible1 Corinthians 11:7 French Bible1 Corinthians 11:7 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:6
Top of Page
Top of Page