κεφαλὴν
Englishman's Concordance
κεφαλὴν (kephalēn) — 28 Occurrences

Matthew 6:17 N-AFS
GRK: σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ
NAS: anoint your head and wash
KJV: anoint thine head, and wash
INT: your head and the

Matthew 8:20 N-AFS
GRK: ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: nowhere to lay His head.
KJV: where to lay [his] head.
INT: [place] where the head he might lay

Matthew 14:8 N-AFS
GRK: πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: on a platter the head of John
KJV: John Baptist's head in a charger.
INT: a dish the head of John the

Matthew 21:42 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ
NAS: BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: is become the head of the corner:
INT: is become the chief corner from

Matthew 27:30 N-AFS
GRK: εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: and [began] to beat Him on the head.
KJV: him on the head.
INT: on the head of him

Mark 6:24 N-AFS
GRK: εἶπεν Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: for? And she said, The head of John
KJV: she said, The head of John
INT: she said The head of John the

Mark 6:25 N-AFS
GRK: πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ
NAS: me at once the head of John
KJV: a charger the head of John
INT: a dish the head of John the

Mark 6:27 N-AFS
GRK: ἐνέγκαι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: [him] to bring [back] his head. And he went
KJV: his head to be brought:
INT: to be brought the head of him And

Mark 6:28 N-AFS
GRK: ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: and brought his head on a platter,
KJV: brought his head in a charger,
INT: brought the head it upon

Mark 12:10 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE CHIEF CORNER [stone];
KJV: is become the head of the corner:
INT: is become the chief corner

Mark 15:19 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ
NAS: They kept beating His head with a reed,
KJV: him on the head with a reed,
INT: his head with a reed and

Luke 7:46 N-AFS
GRK: ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ
NAS: You did not anoint My head with oil,
KJV: My head with oil thou didst
INT: With oil the head of me not

Luke 9:58 N-AFS
GRK: ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: nowhere to lay His head.
KJV: where to lay [his] head.
INT: where the head he might lay

Luke 20:17 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE CHIEF CORNER [stone]'?
KJV: is become the head of
INT: is become into [the] head of [the] corner

John 13:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν κεφαλήν
NAS: but also my hands and my head.
KJV: [my] hands and [my] head.
INT: and the head

John 19:30 N-AFS
GRK: κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ
NAS: And He bowed His head and gave
KJV: he bowed his head, and gave up
INT: having bowed the head he yielded up

Acts 4:11 N-AFS
GRK: γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: [but] WHICH BECAME THE CHIEF CORNER
KJV: is become the head of
INT: has become into head of [the] corner

Acts 18:6 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς
NAS: to them, Your blood [be] on your own heads! I am clean.
KJV: your own heads; I
INT: [be] upon the head of you pure [from it]

Acts 18:18 N-AFS
GRK: Κενχρεαῖς τὴν κεφαλήν εἶχεν γὰρ
NAS: In Cenchrea he had his hair cut,
KJV: having shorn [his] head in
INT: Cenchrea the head he had indeed

Acts 21:24 N-AFS
GRK: ξυρήσονται τὴν κεφαλήν καὶ γνώσονται
NAS: that they may shave their heads; and all
KJV: they may shave [their] heads: and
INT: they may shave the head and may know

Romans 12:20 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: BURNING COALS ON HIS HEAD.
KJV: on his head.
INT: upon the head of him

1 Corinthians 11:4 N-AFS
GRK: καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ
NAS: prophesying disgraces his head.
KJV: dishonoureth his head.
INT: puts to shame the head of him

1 Corinthians 11:5 N-AFS
GRK: καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἓν
NAS: disgraces her head, for she is one
KJV: dishonoureth her head: for that is
INT: puts to shame the head same one

1 Corinthians 11:7 N-AFS
GRK: κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ
NAS: ought not to have his head covered,
KJV: to cover [his] head, forasmuch as he is
INT: to have concealed the head image and

Ephesians 1:22 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα
NAS: and gave Him as head over
KJV: gave him [to be] the head over all
INT: him gave [to be] head over all things

Colossians 2:19 N-AFS
GRK: κρατῶν τὴν κεφαλήν ἐξ οὗ
NAS: and not holding fast to the head, from whom
KJV: not holding the Head, from which
INT: holding fast the head from whom

1 Peter 2:7 N-AFS
GRK: ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THIS BECAME THE VERY CORNER [stone],
KJV: is made the head of the corner,
INT: became into [the] head of [the] corner

Revelation 19:12 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα
NAS: of fire, and on His head [are] many
KJV: on his head [were] many crowns;
INT: upon the head of him diadems

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page