1504. εἰκών (eikón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1504. εἰκών (eikón) — 23 Occurrences

Matthew 22:20 N-NFS
GRK: Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ
NAS: to them, Whose likeness and inscription
KJV: [is] this image and
INT: Whose [is] the likeness this and

Mark 12:16 N-NFS
GRK: Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ
NAS: to them, Whose likeness and inscription
KJV: [is] this image and
INT: Whose [is] the likeness this and

Luke 20:24 N-AFS
GRK: τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν
NAS: Whose likeness and inscription
KJV: Whose image and
INT: whose has it image and inscription

Romans 1:23 N-GFS
GRK: ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου
NAS: God for an image in the form
KJV: into an image made like
INT: into a likeness of an image of mortal man

Romans 8:29 N-GFS
GRK: συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ
NAS: [to become] conformed to the image of His Son,
KJV: [to be] conformed to the image of his
INT: conformed to the image of the Son

1 Corinthians 11:7 N-NFS
GRK: τὴν κεφαλήν εἰκὼν καὶ δόξα
NAS: covered, since he is the image and glory
KJV: forasmuch as he is the image and
INT: the head image and glory

1 Corinthians 15:49 N-AFS
GRK: ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ
NAS: as we have borne the image of the earthy,
KJV: we have borne the image of the earthy,
INT: we bore the image of the [one] made of dust

1 Corinthians 15:49 N-AFS
GRK: καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου
NAS: bear the image of the heavenly.
KJV: also bear the image of the heavenly.
INT: also the image of the [one] heavenly

2 Corinthians 3:18 N-AFS
GRK: τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ
NAS: into the same image from glory
KJV: into the same image from
INT: the same image are being transformed from

2 Corinthians 4:4 N-NFS
GRK: ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ
NAS: of Christ, who is the image of God.
KJV: who is the image of God, should shine
INT: who is [the] image of God

Colossians 1:15 N-NFS
GRK: ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ
NAS: He is the image of the invisible God,
KJV: Who is the image of the invisible God,
INT: who is [the] image of the God

Colossians 3:10 N-AFS
GRK: ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος
NAS: according to the image of the One who created
KJV: after the image of him that created
INT: knowledge according to [the] image of the [one] having created

Hebrews 10:1 N-AFS
GRK: αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων
NAS: [and] not the very form of things,
KJV: the very image of the things,
INT: itself the image of the things

Revelation 13:14 N-AFS
GRK: γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ
KJV: that they should make an image to the beast,
INT: earth to make an image to the beast

Revelation 13:15 N-DFS
GRK: πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου
NAS: breath to the image of the beast,
KJV: life unto the image of the beast,
INT: breath to the image of the beast

Revelation 13:15 N-NFS
GRK: λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου
KJV: that the image of the beast
INT: should speak the image of the beast

Revelation 13:15 N-DFS
GRK: προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου
KJV: worship the image of the beast
INT: would worship the image of the beast

Revelation 14:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ
NAS: the beast and his image, and receives
KJV: and his image, and receive
INT: and the image of it and

Revelation 14:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ
NAS: the beast and his image, and whoever
KJV: and his image, and whosoever
INT: and the image of it and

Revelation 15:2 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ
NAS: the beast and his image and the number
KJV: over his image, and over
INT: of the image of it and

Revelation 16:2 N-DFS
GRK: προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ
KJV: his image.
INT: doing homage to the image of it

Revelation 19:20 N-DFS
GRK: προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες
KJV: his image. These both
INT: worship the image of it Alive

Revelation 20:4 N-AFS
GRK: οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ
NAS: or his image, and had not received
KJV: neither his image, neither
INT: nor the image of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page