446. ἀνθύπατος (anthupatos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 446. ἀνθύπατος (anthupatos) — 5 Occurrences

Acts 13:7 N-DMS
GRK: σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ
NAS: who was with the proconsul, Sergius
KJV: with the deputy of the country, Sergius
INT: with the procounsul Sergius Paulus

Acts 13:8 N-AMS
GRK: διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς
NAS: to turn the proconsul away
KJV: to turn away the deputy from
INT: to turn away the procounsul from the

Acts 13:12 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς
NAS: Then the proconsul believed
KJV: Then the deputy, when he saw
INT: having seen the procounsul what had happened

Acts 18:12 N-GMS
GRK: Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς
NAS: But while Gallio was proconsul of Achaia,
INT: Gallio moreover proconsul being of

Acts 19:38 N-NMP
GRK: ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν ἐγκαλείτωσαν
NAS: are in session and proconsuls are [available]; let them bring charges against
KJV: there are deputies: let them implead
INT: are held and procounsuls there are let them accuse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page