ἀνθρώπους
Englishman's Concordance
ἀνθρώπους (anthrōpous) — 31 Occurrences

Matthew 5:19 N-AMP
GRK: οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται
NAS: and teaches others [to do] the same,
KJV: shall teach men so,
INT: so the others least he will be called

Matthew 13:25 N-AMP
GRK: καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ
NAS: But while his men were sleeping,
KJV: But while men slept, his
INT: while slept the men came his

Mark 8:24 N-AMP
GRK: Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς
NAS: I see men, for I see
KJV: I see men as trees,
INT: I see the men for as

Luke 5:10 N-AMP
GRK: τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν
NAS: from now on you will be catching men.
KJV: thou shalt catch men.
INT: now on men you will be catching

Luke 7:31 N-AMP
GRK: ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς
NAS: shall I compare the men of this
KJV: shall I liken the men of this
INT: will I liken the men the generation

Luke 11:46 N-AMP
GRK: φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα
NAS: For you weigh men down
KJV: ye lade men with burdens
INT: you burden the men [with] burdens heavy to bear

Luke 13:4 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: all the men who live
KJV: above all men that dwelt in
INT: all the men who dwelt in

John 6:10 N-AMP
GRK: Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν
NAS: said, Have the people sit down.
KJV: said, Make the men sit down. Now
INT: Make the men to recline was

Acts 5:34 N-AMP
GRK: βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι
NAS: to put the men outside
INT: for a short while the apostles to put

Acts 16:35 N-AMP
GRK: Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους
NAS: Release those men.
KJV: Let those men go.
INT: Let go the men those

Acts 16:37 N-AMP
GRK: δημοσίᾳ ἀκατακρίτους ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας
NAS: without trial, men who are Romans,
INT: publicly uncondemned men Romans being

Acts 18:13 N-AMP
GRK: οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν
NAS: This man persuades men to worship God
KJV: [fellow] persuadeth men to worship
INT: this [man] men to worship

Acts 22:15 N-AMP
GRK: πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας
NAS: for Him to all men of what
KJV: unto all men of what thou hast seen
INT: to all men of what you have seen

Acts 24:16 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός
NAS: [both] before God and before men.
KJV: God, and [toward] men.
INT: and men continually everything

Romans 5:12 N-AMP
GRK: εἰς πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος
NAS: spread to all men, because all
KJV: upon all men, for that
INT: to all men death

Romans 5:18 N-AMP
GRK: εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα
NAS: condemnation to all men, even so
KJV: all men to
INT: [it was] toward all men to condemnation

Romans 5:18 N-AMP
GRK: εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν
NAS: of life to all men.
KJV: all men unto
INT: toward all men to justification

1 Corinthians 7:7 N-AMP
GRK: δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς
NAS: that all men were even
KJV: I would that all men were even
INT: moreover all men to be as

2 Corinthians 5:11 N-AMP
GRK: τοῦ κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν θεῷ
NAS: we persuade men, but we are made
KJV: we persuade men; but
INT: of the Lord men we persuade to god

Galatians 1:10 N-AMP
GRK: Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ
NAS: seeking the favor of men, or
KJV: now persuade men, or God?
INT: presently indeed men do I persuade or

1 Timothy 2:4 N-AMP
GRK: ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
NAS: all men to be saved
KJV: will have all men to be saved, and
INT: who all men wishes to be saved

1 Timothy 6:9 N-AMP
GRK: βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον
NAS: plunge men into ruin
KJV: which drown men in destruction
INT: sink men into ruin

Titus 3:2 N-AMP
GRK: πρὸς πάντας ἀνθρώπους
NAS: consideration for all men.
KJV: unto all men.
INT: toward all men

Hebrews 7:28 N-AMP
GRK: νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς
NAS: appoints men as high priests
KJV: maketh men high priests
INT: law indeed men appoints high priests

James 3:9 N-AMP
GRK: καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ'
NAS: and with it we curse men, who have been made
KJV: therewith curse we men, which are made
INT: we curse men who according to

1 Peter 4:6 N-AMP
GRK: μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι
NAS: in the flesh as men, they may live
KJV: according to men in the flesh,
INT: indeed as regards men in [the] flesh they might live

Revelation 9:4 N-AMP
GRK: μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ
NAS: tree, but only the men who do not have
KJV: but only those men which have
INT: not the men who not

Revelation 9:10 N-AMP
GRK: ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε
NAS: to hurt men for five
KJV: power [was] to hurt men five months.
INT: to injure men months five

Revelation 16:2 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας
NAS: sore on the people who had
KJV: sore upon the men which had
INT: upon the men who had

Revelation 16:8 N-AMP
GRK: καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί
NAS: to it to scorch men with fire.
KJV: unto him to scorch men with fire.
INT: to scorch the men with fire

Revelation 16:21 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐβλασφήμησαν
NAS: from heaven upon men; and men
KJV: there fell upon men a great hail
INT: upon the men and blasphemed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page