4654. σκοτίζω (skotizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4654. σκοτίζω (skotizó) — 5 Occurrences

Matthew 24:29 V-FIP-3S
GRK: ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ
NAS: THE SUN WILL BE DARKENED, AND THE MOON
KJV: shall the sun be darkened, and
INT: the sun will be darkened and the

Mark 13:24 V-FIP-3S
GRK: ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ
NAS: THE SUN WILL BE DARKENED AND THE MOON
KJV: the sun shall be darkened, and
INT: the sun will be darkened and the

Romans 1:21 V-AIP-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος
NAS: and their foolish heart was darkened.
KJV: foolish heart was darkened.
INT: of them and was darkened the foolish

Romans 11:10 V-AMP-3P
GRK: σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ
NAS: LET THEIR EYES BE DARKENED TO SEE
KJV: eyes be darkened, that they may
INT: let be darkened the eyes

Revelation 8:12 V-ASP-3S
GRK: ἀστέρων ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον
NAS: that a third of them would be darkened and the day
KJV: of them was darkened, and
INT: stars that should be darkened a third

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page