σκότους
Englishman's Concordance
σκότους (skotous) — 12 Occurrences

Luke 22:53 N-GNS
GRK: ἐξουσία τοῦ σκότους
NAS: and the power of darkness are yours.
KJV: and the power of darkness.
INT: power of the darkness

Acts 26:18 N-GNS
GRK: ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
NAS: so that they may turn from darkness to light
KJV: [them] from darkness to
INT: [they] may turn from darkness to light

Romans 13:12 N-GNS
GRK: ἔργα τοῦ σκότους ἐνδυσώμεθα δὲ
NAS: the deeds of darkness and put
KJV: the works of darkness, and
INT: works of darkness should put on moreover

1 Corinthians 4:5 N-GNS
GRK: κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει
NAS: the things hidden in the darkness and disclose
KJV: the hidden things of darkness, and
INT: hidden things of darkness and will make manifest

2 Corinthians 4:6 N-GNS
GRK: εἰπών Ἐκ σκότους φῶς λάμψει
NAS: shall shine out of darkness, is the One who
KJV: to shine out of darkness, hath shined
INT: having spoken out of darkness light to shine

Ephesians 5:11 N-GNS
GRK: ἀκάρποις τοῦ σκότους μᾶλλον δὲ
NAS: deeds of darkness, but instead
KJV: works of darkness, but
INT: unfruitful of darkness instead moreover

Ephesians 6:12 N-GNS
GRK: κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου πρὸς
NAS: of this darkness, against
KJV: the rulers of the darkness of this
INT: world's rulers of the darkness this against

Colossians 1:13 N-GNS
GRK: ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν
NAS: us from the domain of darkness, and transferred
KJV: the power of darkness, and
INT: dominion of darkness and transferred [us]

1 Thessalonians 5:5 N-GNS
GRK: νυκτὸς οὐδὲ σκότους
NAS: We are not of night nor of darkness;
KJV: of the night, nor of darkness.
INT: of night nor of darkness

1 Peter 2:9 N-GNS
GRK: τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος
NAS: of Him who has called you out of darkness into His marvelous
KJV: you out of darkness into his
INT: of the [one] out of darkness you having called

2 Peter 2:17 N-GNS
GRK: ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται
NAS: the black darkness has been reserved.
KJV: the mist of darkness is reserved
INT: gloom of darkness is kept

Jude 1:13 N-GNS
GRK: ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα
NAS: the black darkness has been reserved
KJV: the blackness of darkness for
INT: gloom of darkness to age

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page