4655. σκότος (skotos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4655. σκότος (skotos) — 31 Occurrences

Matthew 4:16 N-DNS
GRK: καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν
INT: were sitting in darkness a light have seen

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ἐν σοὶ σκότος ἐστίν τὸ
NAS: the light that is in you is darkness, how great
KJV: thee be darkness, how great
INT: in you darkness is that

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ἐστίν τὸ σκότος πόσον
NAS: how great is the darkness!
KJV: how great [is] that darkness!
INT: is that darkness how great

Matthew 8:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: out into the outer darkness; in that place there
KJV: into outer darkness: there shall be
INT: into the darkness the outer

Matthew 22:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: him into the outer darkness; in that place there
KJV: outer darkness; there
INT: into the darkness outer

Matthew 25:30 N-ANS
GRK: εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον
NAS: into the outer darkness; in that place there
KJV: into outer darkness: there shall be
INT: into the darkness outer

Matthew 27:45 N-NNS
GRK: ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ
NAS: hour darkness fell
KJV: hour there was darkness over all
INT: sixth [the] hour darkness was over

Mark 15:33 N-NNS
GRK: ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ'
NAS: hour came, darkness fell over
KJV: there was darkness over
INT: [the] hour sixth darkness came over

Luke 1:79 N-DNS
GRK: τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ
NAS: WHO SIT IN DARKNESS AND THE SHADOW
KJV: in darkness and
INT: those in darkness and in [the] shadow

Luke 11:35 N-NNS
GRK: ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
NAS: out that the light in you is not darkness.
KJV: be not darkness.
INT: in you darkness is

Luke 22:53 N-GNS
GRK: ἐξουσία τοῦ σκότους
NAS: and the power of darkness are yours.
KJV: and the power of darkness.
INT: power of the darkness

Luke 23:44 N-NNS
GRK: ἕκτη καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ'
NAS: the sixth hour, and darkness fell over
KJV: and there was a darkness over all
INT: sixth and darkness came over

John 3:19 N-ANS
GRK: μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ
NAS: and men loved the darkness rather than
KJV: men loved darkness rather than
INT: rather the darkness than the

Acts 2:20 N-ANS
GRK: μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ
NAS: WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON
KJV: into darkness, and
INT: will be turned into darkness and the

Acts 13:11 N-NNS
GRK: ἀχλὺς καὶ σκότος καὶ περιάγων
NAS: a mist and a darkness fell
KJV: and a darkness; and
INT: a mist and darkness and going about

Acts 26:18 N-GNS
GRK: ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς
NAS: so that they may turn from darkness to light
KJV: [them] from darkness to
INT: [they] may turn from darkness to light

Romans 2:19 N-DNS
GRK: τῶν ἐν σκότει
NAS: a light to those who are in darkness,
KJV: a light of them which are in darkness,
INT: of those in darkness

Romans 13:12 N-GNS
GRK: ἔργα τοῦ σκότους ἐνδυσώμεθα δὲ
NAS: the deeds of darkness and put
KJV: the works of darkness, and
INT: works of darkness should put on moreover

1 Corinthians 4:5 N-GNS
GRK: κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει
NAS: the things hidden in the darkness and disclose
KJV: the hidden things of darkness, and
INT: hidden things of darkness and will make manifest

2 Corinthians 4:6 N-GNS
GRK: εἰπών Ἐκ σκότους φῶς λάμψει
NAS: shall shine out of darkness, is the One who
KJV: to shine out of darkness, hath shined
INT: having spoken out of darkness light to shine

2 Corinthians 6:14 N-ANS
GRK: φωτὶ πρὸς σκότος
NAS: fellowship has light with darkness?
KJV: hath light with darkness?
INT: light with darkness

Ephesians 5:8 N-NNS
GRK: γάρ ποτε σκότος νῦν δὲ
NAS: for you were formerly darkness, but now
KJV: ye were sometimes darkness, but now
INT: indeed once darkness now however

Ephesians 5:11 N-GNS
GRK: ἀκάρποις τοῦ σκότους μᾶλλον δὲ
NAS: deeds of darkness, but instead
KJV: works of darkness, but
INT: unfruitful of darkness instead moreover

Ephesians 6:12 N-GNS
GRK: κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου πρὸς
NAS: of this darkness, against
KJV: the rulers of the darkness of this
INT: world's rulers of the darkness this against

Colossians 1:13 N-GNS
GRK: ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν
NAS: us from the domain of darkness, and transferred
KJV: the power of darkness, and
INT: dominion of darkness and transferred [us]

1 Thessalonians 5:4 N-DNS
GRK: ἐστὲ ἐν σκότει ἵνα ἡ
NAS: But you, brethren, are not in darkness, that the day
KJV: not in darkness, that that day
INT: are in darkness that the

1 Thessalonians 5:5 N-GNS
GRK: νυκτὸς οὐδὲ σκότους
NAS: We are not of night nor of darkness;
KJV: of the night, nor of darkness.
INT: of night nor of darkness

1 Peter 2:9 N-GNS
GRK: τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος
NAS: of Him who has called you out of darkness into His marvelous
KJV: you out of darkness into his
INT: of the [one] out of darkness you having called

2 Peter 2:17 N-GNS
GRK: ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται
NAS: the black darkness has been reserved.
KJV: the mist of darkness is reserved
INT: gloom of darkness is kept

1 John 1:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα
NAS: with Him and [yet] walk in the darkness, we lie
KJV: walk in darkness, we lie, and
INT: in the darkness should walk we lie

Jude 1:13 N-GNS
GRK: ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα
NAS: the black darkness has been reserved
KJV: the blackness of darkness for
INT: gloom of darkness to age

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page