4704. σπουδάζω (spoudazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4704. σπουδάζω (spoudazó) — 11 Occurrences

Galatians 2:10 V-AIA-1S
GRK: ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο
NAS: the very thing I also was eager to do.
KJV: I also was forward to do.
INT: which also I was earnest the same this

Ephesians 4:3 V-PPA-NMP
GRK: σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν
NAS: being diligent to preserve the unity
KJV: Endeavouring to keep the unity
INT: being diligent to keep the

1 Thessalonians 2:17 V-AIA-1P
GRK: καρδίᾳ περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον
NAS: were all the more eager with great
KJV: in heart, endeavoured the more abundantly
INT: in heart more abundantly were earnest the person

2 Timothy 2:15 V-AMA-2S
GRK: σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον
NAS: Be diligent to present yourself
KJV: Study to shew thyself
INT: Be earnest yourself approved

2 Timothy 4:9 V-AMA-2S
GRK: Σπούδασον ἐλθεῖν πρός
NAS: Make every effort to come to me soon;
KJV: Do thy diligence to come shortly
INT: Be diligent to come to

2 Timothy 4:21 V-AMA-2S
GRK: Σπούδασον πρὸ χειμῶνος
NAS: Make every effort to come before
KJV: Do thy diligence to come before
INT: Be earnest before winter

Titus 3:12 V-AMA-2S
GRK: ἢ Τύχικον σπούδασον ἐλθεῖν πρός
NAS: Tychicus to you, make every effort to come
KJV: or Tychicus, be diligent to come unto
INT: or Tychicus be diligent to come to

Hebrews 4:11 V-ASA-1P
GRK: Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν
NAS: Therefore let us be diligent to enter
KJV: Let us labour therefore to enter
INT: We should be earnest therefore to enter

2 Peter 1:10 V-AMA-2P
GRK: μᾶλλον ἀδελφοί σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν
NAS: be all the more diligent to make
KJV: brethren, give diligence to make
INT: rather brothers be earnest sure your

2 Peter 1:15 V-FIA-1S
GRK: σπουδάσω δὲ καὶ
NAS: And I will also be diligent that at any time
KJV: Moreover I will endeavour that ye
INT: I will be earnest moreover also

2 Peter 3:14 V-AMA-2P
GRK: ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ
NAS: for these things, be diligent to be found
KJV: such things, be diligent that ye may be found
INT: these things expecting be earnest without spot and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page