4773. συγγενής (suggenes)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4773. συγγενής (suggenes) — 12 Occurrences

Mark 6:4 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ
NAS: and among his [own] relatives and in his [own] household.
KJV: and among his own kin, and in
INT: among relatives of him and

Luke 1:36 N-NFS
GRK: Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ
NAS: even your relative Elizabeth
KJV: behold, thy cousin Elisabeth, she
INT: Elizabeth who relative of you also

Luke 1:58 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι
NAS: Her neighbors and her relatives heard
KJV: and her cousins heard how
INT: and relatives of her that

Luke 2:44 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς
NAS: for Him among their relatives and acquaintances.
KJV: among [their] kinsfolk and
INT: among the relatives and the

Luke 14:12 Adj-AMP
GRK: μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ
NAS: or your relatives or
KJV: neither thy kinsmen, nor [thy] rich
INT: nor the relatives of you nor

Luke 21:16 Adj-GMP
GRK: ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων
NAS: and brothers and relatives and friends,
KJV: brethren, and kinsfolks, and friends;
INT: brothers and relatives and friends

John 18:26 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ
NAS: being a relative of the one whose
KJV: being [his] kinsman whose
INT: of the high priest kinsman being [of him] of whom

Acts 10:24 Adj-AMP
GRK: συνκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: for them and had called together his relatives and close
KJV: his kinsmen and
INT: having called together the relatives of him and

Romans 9:3 Adj-GMP
GRK: μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ
NAS: of my brethren, my kinsmen according
KJV: my kinsmen according
INT: of me kinsmen of me according to

Romans 16:7 Adj-AMP
GRK: Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ
NAS: and Junias, my kinsmen and my fellow prisoners,
KJV: Junia, my kinsmen, and my
INT: Junias kinsmen of me and

Romans 16:11 Adj-AMS
GRK: Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου ἀσπάσασθε
NAS: Herodion, my kinsman. Greet
KJV: Herodion my kinsman. Greet them
INT: Herodion the kinsman of me greet

Romans 16:21 Adj-NMP
GRK: Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου
NAS: and Jason and Sosipater, my kinsmen.
KJV: Sosipater, my kinsmen, salute you.
INT: Sosipater the kinsmen of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page