4797. συγχέω (sugcheó or sugchunnó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4797. συγχέω (sugcheó or sugchunnó) — 5 Occurrences

Acts 2:6 V-AIP-3S
GRK: πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουον
NAS: came together, and were bewildered because
KJV: and were confounded, because
INT: multitude and were confounded because heard

Acts 9:22 V-IIA-3S
GRK: ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους
NAS: kept increasing in strength and confounding the Jews
KJV: and confounded the Jews
INT: increased in power and confounded the Jews

Acts 19:32 V-RPM/P-NFS
GRK: ἡ ἐκκλησία συνκεχυμένη καὶ οἱ
NAS: for the assembly was in confusion and the majority
KJV: was confused; and
INT: the church confused and

Acts 21:27 V-IIA-3P
GRK: τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν
NAS: him in the temple, [began] to stir up all
KJV: the temple, stirred up all
INT: the temple stirred up all the

Acts 21:31 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ
NAS: that all Jerusalem was in confusion.
KJV: all Jerusalem was in an uproar.
INT: that all was in a riot Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page