48. ἁγνίζω (hagnizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 48. ἁγνίζω (hagnizó) — 7 Occurrences

John 11:55 V-ASA-3P
GRK: πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
NAS: the Passover to purify themselves.
KJV: the passover, to purify themselves.
INT: passover that they might purify themselves

Acts 21:24 V-AMP-2S
GRK: τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς
NAS: take them and purify yourself along
KJV: take, and purify thyself with
INT: these having taken be purified with them

Acts 21:26 V-APP-NMS
GRK: σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς
NAS: day, purifying himself along
KJV: day purifying himself with
INT: with them having been purified entered into

Acts 24:18 V-RPM/P-AMS
GRK: εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ
NAS: me [occupied] in the temple, having been purified, without
KJV: found me purified in the temple,
INT: they found me purified in the

James 4:8 V-AMA-2P
GRK: ἁμαρτωλοί καὶ ἁγνίσατε καρδίας δίψυχοι
NAS: you sinners; and purify your hearts,
KJV: and purify [your] hearts,
INT: sinners and have purified [your] hearts you double minded

1 Peter 1:22 V-RPA-NMP
GRK: ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ
NAS: to the truth purified your souls
KJV: Seeing ye have purified your souls
INT: souls of you having purified by

1 John 3:3 V-PIA-3S
GRK: ἐπ' αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς
NAS: hope [fixed] on Him purifies himself,
KJV: in him purifieth himself, even as
INT: in him purifies himself even as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page