482. ἀντιλαμβάνομαι (antilambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 482. ἀντιλαμβάνομαι (antilambanó) — 3 Occurrences

Luke 1:54 V-AIM-3S
GRK: ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς
NAS: He has given help to Israel
KJV: He hath holpen his servant
INT: He helped Israel servant

Acts 20:35 V-PNM/P
GRK: κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων
NAS: you must help the weak
KJV: ye ought to support the weak,
INT: straining it behoves [us] to aid those being weak

1 Timothy 6:2 V-PPM/P-NMP
GRK: τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα δίδασκε
NAS: those who partake of the benefit
KJV: beloved, partakers of the benefit.
INT: the good service are being helped by These things teach

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page