4993. σωφρονέω (sóphroneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4993. σωφρονέω (sóphroneó) — 6 Occurrences

Mark 5:15 V-PPA-AMS
GRK: ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα τὸν ἐσχηκότα
NAS: clothed and in his right mind, the very man who had had
KJV: and in his right mind: and
INT: clothed and of sound mind him who had

Luke 8:35 V-PPA-AMS
GRK: ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς
NAS: clothed and in his right mind; and they became frightened.
KJV: and in his right mind: and
INT: clothed and of sound mind at the

Romans 12:3 V-PNA
GRK: εἰς τὸ σωφρονεῖν ἑκάστῳ ὡς
NAS: so as to have sound judgment, as God
INT: so as to be sober-minded to each as

2 Corinthians 5:13 V-PIA-1P
GRK: θεῷ εἴτε σωφρονοῦμεν ὑμῖν
NAS: if we are of sound mind, it is for you.
KJV: or whether we be sober, [it is] for your cause.
INT: [it was] to God or are sober-minded [it is] for you

Titus 2:6 V-PNA
GRK: ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
NAS: urge the young men to be sensible;
KJV: likewise exhort to be sober minded.
INT: in like manner exhort to be self-controlled

1 Peter 4:7 V-AMA-2P
GRK: τέλος ἤγγικεν σωφρονήσατε οὖν καὶ
NAS: therefore, be of sound judgment and sober
KJV: be ye therefore sober, and watch
INT: end has drawn near be sober-minded therefore and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page