σωτηρίαν
Englishman's Concordance
σωτηρίαν (sōtērian) — 18 Occurrences

Luke 1:71 N-AFS
GRK: σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν
NAS: Salvation FROM OUR ENEMIES,
KJV: That we should be saved from our
INT: salvation from enemies

Acts 7:25 N-AFS
GRK: αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς οἱ
NAS: was granting them deliverance through
INT: of him is giving salvation them

Acts 13:47 N-AFS
GRK: σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου
NAS: THAT YOU MAY BRING SALVATION TO THE END
KJV: for salvation unto
INT: you for salvation to [the] uttermost part

Romans 1:16 N-AFS
GRK: ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ
NAS: of God for salvation to everyone
KJV: unto salvation to every one
INT: it is unto salvation to every one that

Romans 10:1 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς σωτηρίαν
NAS: to God for them is for [their] salvation.
KJV: is, that they might be saved.
INT: them [is] for salvation

Romans 10:10 N-AFS
GRK: ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
NAS: he confesses, resulting in salvation.
KJV: confession is made unto salvation.
INT: is confession to salvation

2 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται
NAS: without regret, [leading] to salvation, but the sorrow
KJV: to salvation not to be repented of:
INT: repentance to salvation without regret produces

Philippians 1:19 N-AFS
GRK: ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς
NAS: will turn out for my deliverance through
KJV: to my salvation through your
INT: will turn out to salvation through

Philippians 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
NAS: work out your salvation with fear
KJV: work out your own salvation with fear
INT: your own salvation work out

2 Thessalonians 2:13 N-AFS
GRK: ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ
NAS: you from the beginning for salvation through
KJV: to salvation through
INT: [the] beginning to salvation in sanctification

2 Timothy 3:15 N-AFS
GRK: σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
NAS: that leads to salvation through
KJV: wise unto salvation through faith
INT: to make wise to salvation through faith

Hebrews 1:14 N-AFS
GRK: μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: who will inherit salvation?
KJV: them who shall be heirs of salvation?
INT: being about to inherit salvation

Hebrews 9:28 N-AFS
GRK: ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν
NAS: a second time for salvation without
KJV: sin unto salvation.
INT: await for salvation

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου
NAS: an ark for the salvation of his household,
KJV: an ark to the saving of his house;
INT: an ark for [the] salvation of the house

1 Peter 1:5 N-AFS
GRK: πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι
NAS: faith for a salvation ready
KJV: unto salvation ready
INT: faith for salvation ready to be revealed

1 Peter 1:9 N-AFS
GRK: πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν
NAS: of your faith the salvation of your souls.
KJV: faith, [even] the salvation of [your] souls.
INT: faith of you [the] salvation of [your] souls

1 Peter 2:2 N-AFS
GRK: αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν
NAS: in respect to salvation,
INT: you might grow in respect to salvation

2 Peter 3:15 N-AFS
GRK: ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς
NAS: of our Lord [as] salvation; just
KJV: Lord [is] salvation; even as
INT: of us patience salvation esteem you as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page