4991. σωτηρία (sótéria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4991. σωτηρία (sótéria) — 46 Occurrences

Mark 16:20 N-GFS
GRK: τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἀμήν
INT: of eternal salvation Amen

Luke 1:69 N-GFS
GRK: ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν
NAS: up a horn of salvation for us In the house
KJV: an horn of salvation for us
INT: raised up a horn of salvation for us in

Luke 1:71 N-AFS
GRK: σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν
NAS: Salvation FROM OUR ENEMIES,
KJV: That we should be saved from our
INT: salvation from enemies

Luke 1:77 N-GFS
GRK: δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ
NAS: [the] knowledge of salvation By the forgiveness
KJV: knowledge of salvation unto his
INT: to give knowledge of salvation to people

Luke 19:9 N-NFS
GRK: ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ
NAS: to him, Today salvation has come
KJV: This day is salvation come to this
INT: today salvation to the house

John 4:22 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν
NAS: we know, for salvation is from the Jews.
KJV: worship: for salvation is of
INT: for salvation of the

Acts 4:12 N-NFS
GRK: οὐδενὶ ἡ σωτηρία οὐδὲ γὰρ
NAS: And there is salvation in no one
KJV: Neither is there salvation in any
INT: no one the salvation not indeed

Acts 7:25 N-AFS
GRK: αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς οἱ
NAS: was granting them deliverance through
INT: of him is giving salvation them

Acts 13:26 N-GFS
GRK: λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
NAS: of this salvation has been sent.
KJV: the word of this salvation sent.
INT: message of the salvation this was sent

Acts 13:47 N-AFS
GRK: σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου
NAS: THAT YOU MAY BRING SALVATION TO THE END
KJV: for salvation unto
INT: you for salvation to [the] uttermost part

Acts 16:17 N-GFS
GRK: ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
NAS: to you the way of salvation.
KJV: unto us the way of salvation.
INT: to you [the] way of salvation

Acts 27:34 N-GFS
GRK: τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς
NAS: for this is for your preservation, for not a hair
KJV: for your health: for there shall
INT: of you preservation is of not one

Romans 1:16 N-AFS
GRK: ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ
NAS: of God for salvation to everyone
KJV: unto salvation to every one
INT: it is unto salvation to every one that

Romans 10:1 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς σωτηρίαν
NAS: to God for them is for [their] salvation.
KJV: is, that they might be saved.
INT: them [is] for salvation

Romans 10:10 N-AFS
GRK: ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν
NAS: he confesses, resulting in salvation.
KJV: confession is made unto salvation.
INT: is confession to salvation

Romans 11:11 N-NFS
GRK: παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν
NAS: be! But by their transgression salvation [has come] to the Gentiles,
KJV: fall salvation [is come] unto the Gentiles,
INT: offense salvation [is] to the Gentiles

Romans 13:11 N-NFS
GRK: ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε
NAS: for now salvation is nearer
KJV: now [is] our salvation nearer than
INT: [is] of us the salvation than when first

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: παρακλήσεως καὶ σωτηρίας εἴτε παρακαλούμεθα
NAS: it is for your comfort and salvation; or if
KJV: and salvation, which
INT: comfort and salvation whether we are encouraged

2 Corinthians 6:2 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι
NAS: TO YOU, AND ON THE DAY OF SALVATION I HELPED
KJV: the day of salvation have I succoured
INT: in a day of salvation I helped you

2 Corinthians 6:2 N-GFS
GRK: νῦν ἡμέρα σωτηρίας
NAS: now is THE DAY OF SALVATION--
KJV: now [is] the day of salvation.)
INT: now [the] day of salvation

2 Corinthians 7:10 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται
NAS: without regret, [leading] to salvation, but the sorrow
KJV: to salvation not to be repented of:
INT: repentance to salvation without regret produces

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν ἐν
NAS: the gospel of your salvation-- having also
KJV: the gospel of your salvation: in whom
INT: gospel of the salvation of you in

Philippians 1:19 N-AFS
GRK: ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς
NAS: will turn out for my deliverance through
KJV: to my salvation through your
INT: will turn out to salvation through

Philippians 1:28 N-GFS
GRK: ὑμῶν δὲ σωτηρίας καὶ τοῦτο
NAS: of destruction for them, but of salvation for you, and that [too], from God.
KJV: but to you of salvation, and that
INT: to you however of salvation and this

Philippians 2:12 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
NAS: work out your salvation with fear
KJV: work out your own salvation with fear
INT: your own salvation work out

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας
NAS: the hope of salvation.
KJV: for an helmet, the hope of salvation.
INT: [as] helmet hope of salvation

1 Thessalonians 5:9 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ
NAS: but for obtaining salvation through
KJV: to obtain salvation by our
INT: for obtaining salvation through the

2 Thessalonians 2:13 N-AFS
GRK: ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ
NAS: you from the beginning for salvation through
KJV: to salvation through
INT: [the] beginning to salvation in sanctification

2 Timothy 2:10 N-GFS
GRK: καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς
NAS: may obtain the salvation which is in Christ
KJV: also obtain the salvation which is in
INT: also they [the] salvation might obtain which [is]

2 Timothy 3:15 N-AFS
GRK: σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
NAS: that leads to salvation through
KJV: wise unto salvation through faith
INT: to make wise to salvation through faith

Hebrews 1:14 N-AFS
GRK: μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: who will inherit salvation?
KJV: them who shall be heirs of salvation?
INT: being about to inherit salvation

Hebrews 2:3 N-GFS
GRK: τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν
NAS: so great a salvation? After
KJV: so great salvation; which
INT: so great having neglected a salvation which a commencement

Hebrews 2:10 N-GFS
GRK: ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ
NAS: the author of their salvation through
KJV: of their salvation perfect
INT: author of the salvation of them through

Hebrews 5:9 N-GFS
GRK: αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου
NAS: Him the source of eternal salvation,
KJV: of eternal salvation unto all
INT: him author of salvation eternal

Hebrews 6:9 N-GFS
GRK: καὶ ἐχόμενα σωτηρίας εἰ καὶ
NAS: you, and things that accompany salvation, though
KJV: things that accompany salvation, though
INT: and [things] connected with salvation if even

Hebrews 9:28 N-AFS
GRK: ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν
NAS: a second time for salvation without
KJV: sin unto salvation.
INT: await for salvation

Hebrews 11:7 N-AFS
GRK: κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου
NAS: an ark for the salvation of his household,
KJV: an ark to the saving of his house;
INT: an ark for [the] salvation of the house

1 Peter 1:5 N-AFS
GRK: πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι
NAS: faith for a salvation ready
KJV: unto salvation ready
INT: faith for salvation ready to be revealed

1 Peter 1:9 N-AFS
GRK: πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν
NAS: of your faith the salvation of your souls.
KJV: faith, [even] the salvation of [your] souls.
INT: faith of you [the] salvation of [your] souls

1 Peter 1:10 N-GFS
GRK: Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ
NAS: As to this salvation, the prophets
KJV: which salvation the prophets
INT: concerning this salvation sought out and

1 Peter 2:2 N-AFS
GRK: αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν
NAS: in respect to salvation,
INT: you might grow in respect to salvation

2 Peter 3:15 N-AFS
GRK: ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς
NAS: of our Lord [as] salvation; just
KJV: Lord [is] salvation; even as
INT: of us patience salvation esteem you as

Jude 1:3 N-GFS
GRK: κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον
NAS: our common salvation, I felt
KJV: the common salvation, it was
INT: common of us salvation necessity I had

Revelation 7:10 N-NFS
GRK: λέγοντες Ἡ σωτηρία τῷ θεῷ
NAS: saying, Salvation to our God
KJV: voice, saying, Salvation to our God
INT: saying Salvation to the God

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ
NAS: Now the salvation, and the power,
KJV: Now is come salvation, and strength,
INT: is come the salvation and the

Revelation 19:1 N-NFS
GRK: Ἁλληλουιά ἡ σωτηρία καὶ ἡ
NAS: Hallelujah! Salvation and glory
KJV: Alleluia; Salvation, and
INT: Hallelujah the salvation and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page