4990. σωτήρ (sótér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4990. σωτήρ (sótér) — 24 Occurrences

Luke 1:47 N-DMS
GRK: θεῷ τῷ σωτῆρί μου
NAS: has rejoiced in God my Savior.
KJV: God my Saviour.
INT: God the Savior of me

Luke 2:11 N-NMS
GRK: ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν
NAS: there has been born for you a Savior, who
KJV: the city of David a Saviour, which is
INT: to you today a Savior who is

John 4:42 N-NMS
GRK: ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου
NAS: is indeed the Savior of the world.
KJV: the Christ, the Saviour of the world.
INT: truly the Savior of the world

Acts 5:31 N-AMS
GRK: ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ
NAS: as a Prince and a Savior, to grant
KJV: and a Saviour, for to give
INT: Prince and Savior exalted by the

Acts 13:23 N-AMS
GRK: τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν
NAS: has brought to Israel a Savior, Jesus,
KJV: raised unto Israel a Saviour, Jesus:
INT: to Israel a Savior Jesus

Ephesians 5:23 N-NMS
GRK: ἐκκλησίας αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος
NAS: He Himself [being] the Savior of the body.
KJV: he is the saviour of the body.
INT: church he Savior of the body

Philippians 3:20 N-AMS
GRK: οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον
NAS: we eagerly wait for a Savior, the Lord
KJV: we look for the Saviour, the Lord
INT: which also [as] Savior we are awaiting [the] Lord

1 Timothy 1:1 N-GMS
GRK: ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ
NAS: of God our Savior, and of Christ
KJV: of God our Saviour, and Lord
INT: [the] command of God [the] Savior of us and

1 Timothy 2:3 N-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: in the sight of God our Savior,
KJV: of God our Saviour;
INT: before the Savior of us God

1 Timothy 4:10 N-NMS
GRK: ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων
NAS: God, who is the Savior of all men,
KJV: who is the Saviour of all men,
INT: who is Savior of all men

2 Timothy 1:10 N-GMS
GRK: ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
NAS: by the appearing of our Savior Christ
KJV: of our Saviour Jesus
INT: appearing of the Savior of us Christ

Titus 1:3 N-GMS
GRK: ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: to the commandment of God our Savior,
KJV: of God our Saviour;
INT: [the] commandment of the Savior of us God

Titus 1:4 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
NAS: and Christ Jesus our Savior.
KJV: Christ our Saviour.
INT: Jesus the Savior of us

Titus 2:10 N-GMS
GRK: τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: of God our Savior in every respect.
KJV: of God our Saviour in all things.
INT: of the Savior of us God

Titus 2:13 N-GMS
GRK: θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ
NAS: God and Savior, Christ
KJV: and our Saviour Jesus Christ;
INT: God and Savior of us Christ

Titus 3:4 N-GMS
GRK: ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ
NAS: of God our Savior and [His] love for mankind
KJV: our Saviour toward man
INT: appeared of the Savior of us God

Titus 3:6 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν
NAS: Jesus Christ our Savior,
KJV: Christ our Saviour;
INT: Christ the Savior of us

2 Peter 1:1 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our God and Savior, Jesus
KJV: and our Saviour Jesus Christ:
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 1:11 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord and Savior Jesus
KJV: Lord and Saviour Jesus Christ.
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 2:20 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of the Lord and Savior Jesus
KJV: of the Lord and Saviour Jesus Christ,
INT: of us and Savior Jesus Christ

2 Peter 3:2 N-GMS
GRK: κυρίου καὶ σωτῆρος
NAS: of the Lord and Savior [spoken] by your apostles.
KJV: of the Lord and Saviour:
INT: Lord and Savior

2 Peter 3:18 N-GMS
GRK: ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of our Lord and Savior Jesus
KJV: Lord and Saviour Jesus Christ.
INT: of us and Savior Jesus Christ

1 John 4:14 N-AMS
GRK: τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου
NAS: the Son [to be] the Savior of the world.
KJV: the Son [to be] the Saviour of the world.
INT: the Son [as] Savior of the world

Jude 1:25 N-DMS
GRK: μόνῳ θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ
NAS: God our Savior, through
KJV: God our Saviour, [be] glory and
INT: to [the] only God Savior of us through

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page