5344. Φῆλιξ (Phélix)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5344. Φῆλιξ (Phélix) — 9 Occurrences

Acts 23:24 N-AMS
GRK: διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα
NAS: on and bring him safely to Felix the governor.
KJV: unto Felix the governor.
INT: they might carry [him] safely through to Felix the governor

Acts 23:26 N-DMS
GRK: κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν
NAS: governor Felix, greetings.
KJV: governor Felix [sendeth] greeting.
INT: most excellent governor Felix greetings

Acts 24:3 N-VMS
GRK: ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ μετὰ πάσης
NAS: most excellent Felix, with all
KJV: most noble Felix, with
INT: we gladly accept [it] most excellent Felix with all

Acts 24:22 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς
NAS: But Felix, having a more exact
KJV: And when Felix heard these things,
INT: them Felix more precisely knowing

Acts 24:24 N-NMS
GRK: παραγενόμενος ὁ Φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ
NAS: later Felix arrived
KJV: certain days, when Felix came with
INT: having arrived Felix with Drusilla

Acts 24:25 N-NMS
GRK: γενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη Τὸ
NAS: to come, Felix became
KJV: to come, Felix trembled,
INT: having become Felix answered the

Acts 24:27 N-NMS
GRK: διάδοχον ὁ Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον
NAS: had passed, Felix was succeeded
KJV: Festus came into Felix' room: and
INT: successor Felix Porcius Festus

Acts 24:27 N-NMS
GRK: Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν
NAS: the Jews a favor, Felix left Paul
KJV: room: and Felix, willing to shew
INT: Jews Felix left

Acts 25:14 N-GMS
GRK: καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσμιος
NAS: who was left as a prisoner by Felix;
KJV: in bonds by Felix:
INT: left by Felix a prisoner

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page