ἔφυγον
Englishman's Concordance
ἔφυγον (ephygon) — 7 Occurrences

Matthew 8:33 V-AIA-3P
GRK: δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες
NAS: The herdsmen ran away, and went
KJV: they that kept them fled, and
INT: moreover [who] fed [them] fled and having gone away

Matthew 26:56 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: the disciples left Him and fled.
KJV: forsook him, and fled.
INT: having forsaken him fled

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: Their herdsmen ran away and reported
KJV: they that fed the swine fled, and told
INT: fed them fled and proclaimed [it]

Mark 14:50 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: forsook him, and fled.
INT: having left him fled all

Mark 16:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ
NAS: They went out and fled from the tomb,
KJV: quickly, and fled from
INT: And having gone out they fled from the

Luke 8:34 V-AIA-3P
GRK: τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: what had happened, they ran away and reported
KJV: what was done, they fled, and
INT: what had taken place fled and reported [it]

Hebrews 11:34 V-AIA-3P
GRK: δύναμιν πυρός ἔφυγον στόματα μαχαίρης
NAS: of fire, escaped the edge
KJV: of fire, escaped the edge
INT: [the] power of fire escaped [the] mouths of [the] sword

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page