5349. φθαρτός (phthartos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5349. φθαρτός (phthartos) — 6 Occurrences

Romans 1:23 Adj-GMS
GRK: ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ
NAS: in the form of corruptible man
KJV: made like to corruptible man,
INT: a likeness of an image of mortal man and

1 Corinthians 9:25 Adj-AMS
GRK: οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν
NAS: [do it] to receive a perishable wreath,
KJV: obtain a corruptible crown;
INT: then that a perishable crown they might receive

1 Corinthians 15:53 Adj-NNS
GRK: γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι
NAS: For this perishable must put
KJV: For this corruptible must put on
INT: indeed the perishable this to put on

1 Corinthians 15:54 Adj-NNS
GRK: δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται
INT: moreover the perishable this shall have put on

1 Peter 1:18 Adj-DNP
GRK: ὅτι οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ
NAS: that you were not redeemed with perishable things like silver
KJV: redeemed with corruptible things, [as] silver
INT: that not by perishable things by silver or

1 Peter 1:23 Adj-GFS
GRK: ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου
NAS: not of seed which is perishable but imperishable,
KJV: not of corruptible seed, but
INT: of seed perishable but of imperishable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page