5350. φθέγγομαι (phtheggomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5350. φθέγγομαι (phtheggomai) — 3 Occurrences

Acts 4:18 V-PNM/P
GRK: καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν
NAS: them, they commanded them not to speak or
KJV: them not to speak at all nor
INT: at all not them to speak nor to teach

2 Peter 2:16 V-APP-NNS
GRK: ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν
NAS: donkey, speaking with a voice
KJV: the dumb ass speaking with man's
INT: a man's voice having spoken forbade the

2 Peter 2:18 V-PPM-NMP
GRK: γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν
NAS: For speaking out arrogant
KJV: For when they speak great swelling
INT: indeed of vanity speaking they allure with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page